ÂDEMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Âdemî’nin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nda Enverî (öl. 1567)’nin gazeline Âdemî’nin yazmış olduğu bir nazire gazel bulunmaktadır. Aynı yüzyılda derlenmiş olan başka bir şiir mecmuasında (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, MC. 23/12) da Âdemî’ye ait başka bir gazel daha bulunmaktadır. Hem her iki mecmuanın 16. yüzyılda yazılmış olması hem de bu yüzyıl şairlerinden olan Enverî’nin gazeline nazire yazmış olması göz önünde bulundurulduğunda Âdemî’nin 16. yüzyıl şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Gıynaş, Kamil Ali (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 1-3. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. MC. 23/12. vr. 61b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 29.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Deyr-i fânîde nedür biz bunca mihnet beklerüz

Gelmişüz vîrâneye ya’ni imâret beklerüz

Âsiyâb-ı çerh hod turmaz döker göz yaşını

Ana gendüm virmege bir lahza nevbet beklerüz

Biz bu mihnet-hâneye darü’ş-şifâ diyü şehâ

Kût-ı câmın içmege geldük çü şerbet beklerüz

Pîre-zen dünyâya dil virdük yanılduk bilmedük

Er miyüz biz kim gönül şehrinde avret beklerüz

Âdemî gerçi fenâ dârında mihmânuz bugün

Göçdürür yarın bekâ mülkine rıhlet beklerüz

Gıynaş, Kâmil Ali (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 216.