AFÎF, Darbhâne Emîni Kîlârî Mustafa Afîf Beyefendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında bilinenler Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 399)’nın anlattıklarından ibarettir. Buna göre adı Afîf idi. Darbhane Emîni Kîlârî Mustafa Afif Beyefendi olarak tanındı. Enderun’da yetişti. Sultan III. Mustafa devri (1757-1774) ile I. Abdülhamid devrinde (1774-1789) Darbhane Emini ve Saray-ı Hümayun’da mabeynci oldu. Vefat tarihi belli değildir. Eserlerine dair de bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 399.

Beydilli, Kemal (2006). “Mustafa III”. İslam Ansiklopedisi. C. 31. İstanbul: TDV Yay. 280-283.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 693.

Osmanlı Araştırmaları Vakfı. “Sultan I. Abdülhamid”. http://osmanli.org.tr/osmanlisultanlari-5-236.html [erişim tarihi: 17.04.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 29.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Eyledim tevcîh İçil’den derd-i dil tîmârını

Enderûn-ı sîneden çıksun çerâgım olsun âh

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 399.