AHMED EFENDİ

(d. ?/? - ö. 1825-26/1241)
divan kâtibi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sicill-i Osmanî’ye göre Ağa Hüseyin Paşa’nın kethudalığını yapmış, 1241/1825-26 tarihinde kapıcıbaşısı olmuş ve bir süre sonra da vefat etmiştir (Akbayar 1996: 169).

Kayıtlarda eseri olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Tek nüshası bulunan Münşeat-ı Latîfe adlı eserinin varlığı, Mısır Millî Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar Katalogu'ndaki kayıttan anlaşılmaktadır. Katalogda verilen bilgiye göre Ahmed Efendi, Bağdat valisi Hüseyin Paşa’nın divan kâtipliğini yapmıştır. Mısır Millî Kütüphanesi 4750 numarada bulunan eser, 127 yaprak olup her sayfada divani yazıyla 17 satır bulunmaktadır. Münşeat’ın muhtevasını, H. XI. ve XII. asra ait resmî ve hususi mektup örnekleri oluşturmaktadır (Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Katalogu 1992: 170).

Kaynakça

Akbayar, Nuri vd. (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Mısır Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Katalogu (1870-1980) (1992). C. IV. Cairo.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HASAN GÜLTEKİN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler