AHMED YAHYA Yahya/Ahmed/Mahdûm, Debbağ-zâde Ahmed Yahya Efendi b. Şeyhülislâm Debbağ-zâde Mehmed Efendi b. Debbağ Şeyh Mahmud Efendi b. Ahmed Efendi

(d. 16 Şevval 1086/3 Ocak 1676 - ö. 6 Recep 1112/17 Aralık 1700)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İzzetî Efendi'nin damadı Debbağ-zâde Mehmed Efendi'nin oğludur. 16 Şevval 1086/ 3 Ocak 1676 gecesi doğmuştur. İstanbul’da Benli Efendi’den ders almıştır. Safer 1103/ Ekim-Kasım 1691'de Zekeriya Efendi Medresesi'nde, Safer 1105/ Ekim 1693'te Sahn Medreseleri'nden birinde, Muharrem 1106/ Ağustos-Eylül 1694'te Hatice Sultan Medresesi'nde ve Rebiülahir 1109/ Ekim-Kasım 1697'de Ayasofya Medreseleri'nde müderrislik yapmıştır. Sultan Mehmet Han döneminin sonunda şeyhülislamlık yapıp on altı gün sonra görevden alınmıştır. Daha sonra Sultan II. Süleyman Han devrinin başında yine şeyhülislam olmuştur. Bu görevden ayrıldıktan sonra vefatına kadar İstanbul’da Sivâsî Tekkesi yakınında bulunan evinde oturmuştur. 6 Recep 1112/ 17 Aralık 1700 Çarşamba gecesi vefat etmiştir. Ahmed Yahya'nın sülalesinden olan Aziz Çelebi isimli kişi onun ölümü üzerine şu tarihi söylemiştir:

Çıkdı bir hâtif-i gaybî dedi târîhin anın

Göre menzilgehini arşda Ahmed Yahyâ (İnce 2005: 564; Kurnaz 2001:1/333-334)

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.02.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Âzürde-i cevri idigim yâre diyeydim

Cevr eyler ise sonra nedir çâre diyeydim

 

Bîgâneye râzın beni der zann eder ol mâh

Yanmazdım eger kim bu dil-i zâre diyeydim

 

Hiç söylemedi derd-i dilim yâre dedim âh

Söylerdi eger sûret-i dîvâra diyeydim

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 564.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEHBÎ, İbrâhim Vehbî Efendi b. Hilmî Kâsım Efendid. ? - ö. 1700Ölüm YılıGörüntüle
2BAHRÎ, Mehmed Bahrî Paşad. ? - ö. 17 Ağustos 1700Ölüm YılıGörüntüle
3RESÂ, Şeyh Haydar Resâ Efendid. ? - ö. 1700-01Ölüm YılıGörüntüle
4NİZÂMÎ, Müneccel /Mincel Ahmed Nizâmî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1697MeslekGörüntüle
5VÂCİDd. 1825 - ö. 1882MeslekGörüntüle
6KEFEVÎ, Hüseyind. ? - ö. 1601MeslekGörüntüle
7RE'FETÎ, Abdullah Çelebi Seyrek-zâded. ? - ö. 1647-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8HAKÎKÎ-ZÂDE, Abdülazîz İzzî Efendid. ? - ö. 1694-95Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10VÂSIF, Hamza Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. 1 Mart 1813Madde AdıGörüntüle
12AHSENÎ, Mümin Paşad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle