Ali Ferruh (İBNÜRREŞAT)

İbnürreşâd, Ali Ferruh Bey, Ferruh Bey, Ferruh Ali Bey, Ferruh bin Reşad
(d. 5 Haziran 1865 / ö. 20 Ekim 1904)
şair, yazar, devlet adamı
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Rumeli Beylerbeyi, Kudüs Sancağı mutasarrıflarından bir Jöntürk olan Çürüksulu Kayazade Reşâd Paşa’nın ve Mısır Kapıkethüdası ricalinden İsmail Bey'in kızı ve üçüncü rütbeden Şevkat Nişanı ile ödüllendirilen Zâhiye Hanım'ın oğludur (BOA, 22/263).  1282/1865’te İstanbul’da doğan Ali Ferruh, Sıbyan, Rüşdiye, Çamurdanzâde Medresesinde (Arapça) eğitimi aldı. Beyrut Fransız Mektebi’nde lise tahsilini tamamladıktan sonra, 1882’de Mülkiye Mektebi’nin yüksek kısmından mezun oldu. Paris’e giderek Ecole Libre des Sciences Politiques’in siyasi bölümünü bitirdi. Kozan Sancağı Tahrîrât Kalemi kâtipliği ile 1884’te devlet hizmetine girdi. Bir süre Adana Vilayeti Mektubî Kalemi kâtipliğinde bulunduktan sonra buradan diplomasi mesleğine geçerek Temmuz 1886’da Hariciye Nezareti Terceme Odası mülazımlığına tayin edildi. Şubat 1888’de Paris Sefareti 3. kâtipliğine, Ağustos 1892’de Londra Sefareti 2. kâtipliğine, Aralık 1893’te Bükreş Sefareti başkâtipliğine, 1894’te Petersburg Sefareti müsteşarlığına getirildi. Terfi ederek 1896’da Washington Sefirliği’ne atandı. Bu görevden sonra 1899’da Bulgaristan Fevkalade Komiserliği’ne nakledildi. Memuriyette Bâlâ rütbesinin 1. sınıfına yükselen Ali Ferruh, Osmanlı Devleti’nce Murassa Mecidî, Murassa Osmanî, İran Devleti tarafından 5. rütbeden Şîr ü Hurşîd, Fransa Devleti tarafından 4. rütbeden Academie Française ve 5. rütbeden Legion d’Honneur nişanları ile taltif edildi (Altuniş-Gürsoy 2002: 324). 20 Kasım 1904’te Sofya’da ansızın ve çok genç yaşta şeker hastalığından vefat etti. Cenazesi İstanbul’a getirilip Kadıköy’de Mahmud Baba Türbesi bahçesindeki babası Reşâd Paşa’nın mezarı yanına defnedildi. Ölümü İstanbul basınında ve kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı.

Ali Ferruh; Fransızca, İngilizce ve Arapçaya kuvvetle vakıf olup Farsçadan da anlayan ayrıca mizaha eğilimli, zeki bir aydındı. Arkadaşı Ali Kemâl, Ömrüm adlı eserinde Ferruh’u zeki, zeki olduğu kadar da haylaz ve kendini, bilgisini yeteneklerini olduğundan fazla gösteren biri olarak anlatır. Yazdıklarının çoğunu boş sözler olarak niteler, onunla ilgili bazı anıları anlatır ve bu esnada Ferruh’un eserlerini değerlendirir (Özgül 2004: 103-107). İnci Enginün, Tanzimat sonrası yetişen ve Servet-i Fünûn dönemi şiir anlayışında hazırlayıcı rol oynayan yani iki güçlü edebiyat neslinin arasında kalan “Ara Nesil Şairleri”nin romantik ve santimantal bir şiir anlayışına sahip bir grup olduğunu söyler ve Ali Ferruh’u da bu gruba dâhil eder ve Abdülhalim Memduh ve Ali Ferruh’un Hâmit’i taklit ettiklerini ve çok yazdıklarını söyler (2006: 528). Ali Ferruh, Muallim Naci’nin şahsiyeti çevresinde Ukâz-ı Osmanî adıyla toplanan ve şiirlerini Saadet gazetesinde neşreden edebî zümreye karşı, şiirlerini İzmir’de Hizmet gazetesinde neşreden ve üyeleri arasında Ali Kemal, Memduh Sami ve Halid Ziya’nın da bulunduğu Ukâz-ı Şübbân adı altında toplanan edebî zümrenin de bir üyesidir.

Mecmua-i Muallim, Hizmet, Nihâl, Tercüman-ı Hakikat, Ümran, Mir'at-ı Âlem, Berk, Gülşen gibi periyodiklerde yazan ve eserlerinin çoğu basılmayan yazar, devrinde, hece vezni kullanılması konusunda şairleri yönlendiren ilk isimlerdendir (Özgül 2000, 23). Müstezad ile Terci-i Bend'i harmanladığı, manzum mensur karışık, dört bölümlük eseri Şâyân (Erdoğan 2009, 1210), Hamid etkisindedir. "Edebiyat-ı atiyyeyi teşkil" edeceklerden olduğuna inanılan (Abdülhalim Memduh 2013, 179-228) yazarın gelenekli metni Kerbelâ, devri için orijinallikler taşır ve takdir toplar (İnal 1999). Laklakiyyât-ı Edebiyye, mesnevi tarzındadır. Hûşeng, Şehname'den alınmış bir konudur ve beş fasıldan oluşan manzum-mensur bir eserdir. Üssü’l-Esâs, Türklerin İslam öncesi tarihlerinden de söz eden manzum bir tarihtir. Mısbâhu’s-Salâh - Vilâdet-i Peygamberî manzum mensur karışık olarak düzenlenmiş üç bölümlük bir mevliddir (Özkat 2015).Kaynakça

Abdullah Memduh (2013). Tarih-i Edebiyyat-ı Osmaniyye. (hzl. Özcan Aygün). Edirne: Paradigma Akademi.

Altuniş, Gürsoy, Belkıs (2002). “Ali Ferruh”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi,. C. 1. Ankara: AKM.

Bursalı Mehmed Tahir (2000). Osmanlı Müellifleri I,II, III. (hzl.M. Tatcı, C. Kurnaz). Ankara: Bizim Büro.

Erdoğan, Mehtap (2009). "“Ali Ferruh’un Şâyân Adlı Eseri ve Bu Eser İçerisinde Yer Alan Terci-i Bend-Müstezad Nazım Şekliyle Yazdığı Bir Manzumesi”. Turkish Studies. (4)/8: 1189-1211.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemal (1999). Son Asır Türk Şairleri. (hzl. Müjgan Cunbur). C. 1. Ankara: AKM.

Kerman, Zeynep (1977). "Ali Ferruh". Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh.

Özgül, M. Kayahan (2000). Arayışlar Devri Türk Şiiri Antolojisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.

Özkat, Mustafa (2015). "Paris'te Yazılan Bir Mevlid: Misbâhü’s-Salâh". Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 14: 93-166.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHTAP ERDOĞAN - DOÇ. DR. DİLEK ÇETİNDAŞ
Yayın Tarihi: 07.03.2019
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Laklakıyyât-ı EdebiyyeMatbaa-i Ebuzziya / İstanbul1885Şiir
DevletKarabet ve Kasbar / İstanbul1886Şiir
HuşenkMahmet Bey Matbaası / İstanbul1887Tiyatro
ŞâyânMahmut Bey Matbaası / İstanbul1887Şiir
Mebâdî-i Hikmet-i AhlâkKarabet / İstanbul1887Çeviri
Üss'ül EsâsMahmut Bey Matbaası / İstanbul1888Şiir
Taklîb-i Elfâz yâhûd Mebâdî-i İştikâkMihran Matbaası / İstanbul1888Diğer
Kerbelâ? / Paris1888Şiir
Misbahü’s-Salâh Velâdet-i Peygâmberî? / Paris1889Şiir
Teşhîr-i EbâtılMihran / İstanbul1890Eleştiri

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYÂTÎ, Mehmedd. ? - ö. 1640-41Doğum YeriGörüntüle
2AŞKÎd. ? - ö. 1576/77Doğum YeriGörüntüle
3Enver Ayseverd. 24 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Halit Ziya Uşaklıgild. 1865 - ö. 27 Mart 1945Doğum YılıGörüntüle
5Abdülahad Nurid. 1865 - ö. 1927Doğum YılıGörüntüle
6BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Doğum YılıGörüntüle
7ABDURRAHMÂN SÜREYYÂ, Mîrdûhî-zâded. 1841 - ö. 1904Ölüm YılıGörüntüle
8İKRÂRÎ, Mehmedd. 1844 - ö. 1904Ölüm YılıGörüntüle
9(DELİ) ÖMERd. 1835 - ö. 1904Ölüm YılıGörüntüle
10Azmiye Hami Güvend. 1904 - ö. 1954MeslekGörüntüle
11Nimet Çalapalad. 1908 - ö. 1984MeslekGörüntüle
12Sabri Kaliçd. 19 Mayıs 1966 - ö. 23 Eylül 2012MeslekGörüntüle
13Melek Hiçd. 1893? - ö. 6 Ocak 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14M. Turhan Tan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Tevfik Tanyolaçd. 1897 - ö. 1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZÜHDÎ, Enderunlu Zühdî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851Madde AdıGörüntüle
18Hasan Ali Yüceld. 17 Aralık 1897 - ö. 26 Şubat 1961Madde AdıGörüntüle