ÂRİF, Alî Beyzâde Ârif Efendi

(d. 1248/1832-33 - ö. 1266-67 ds./1850 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ârif’tir. İstanbulludur. 1248/1832-33 yılında doğdu. Erzurumlu Rüşdî Paşa’nın akrabasından, Hâcegân-ı Divan-ı Hümayun’dan Ali Bey’in oğludur. Bâb-ı Seraskerî’de yetişip tahrirat kâtibi oldu. 1258/1842-43 yılında babasıyla birlikte Hicaz’a gitti. Daha sonra yedi yıl Kahire’de kaldı. İstanbul’a geldiğinde Bâb-ı Ser-askerî’de Masraf Hazinesi Tahrirat Odası Ketebesi sınıfına dâhil oldu. Tahrirat kâtibi olduktan sonra Hakkari tarafına gitti. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Sicill-i Osmânî’de (Akbayar 1996: 309) şairin 1850’li yıllarda hâlen hayatta olduğu bilgisi bulunmaktadır.

Hâtimetü’l-Eş’âr’da, şairin Sümbül-zâde Vehbî’nin Tuhfe-i Fârisî adlı eserine bir şerh yazmaya başladığı ancak tamamlayamadığı kayıtlıdır (Çiftçi yty: 283).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 1. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 01.06.2014].

Kurnaz, Cemal ve  Mustafa Tatcı (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Na’ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 26.08.2014
Güncelleme Tarihi: 23.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âşıka rencîş-i dilber kerem olmaz da n’olur

Adem-i cevr ü cefâ renc ü gam olmaz da n’olur

 

Gülşen-i hüsnünü fikr eyleyen erbâb-ı dilin

Sahn-ı endîşesi bâğ-ı İrem olmaz da n’olur

 

İşve vü nâz ile ol şûh-ı zarîfâne-revîş

Sâki-i encümen-i bezm-i Cem olmaz da n’olur

 

Tutsa dâmânını bir bende dü destiyle kavî

Mazhar-ı lutf-ı veliyyü'n-ni'am olmaz da n’olur

 

Tabʿ-ı Ârif’de muhabbet eser eylerse eger

Şâir-i mâhir-i âlî-himem olmaz da n’olur

(Çiftçi, Ömer (hzl.) Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 01.06.2014]. 283.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BÂKÎ, Hattat Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1779-80Doğum YeriGörüntüle
2RÂ'İF, Mollacık-zâde Mehmed Râ'if Efendid. ? - ö. 1825Doğum YeriGörüntüle
3NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
4BÂKÎ, Hattat Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1779-80Doğum YılıGörüntüle
5RÂ'İF, Mollacık-zâde Mehmed Râ'if Efendid. ? - ö. 1825Doğum YılıGörüntüle
6NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
7BÂKÎ, Hattat Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1779-80Ölüm YılıGörüntüle
8RÂ'İF, Mollacık-zâde Mehmed Râ'if Efendid. ? - ö. 1825Ölüm YılıGörüntüle
9NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
10BÂKÎ, Hattat Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1779-80MeslekGörüntüle
11RÂ'İF, Mollacık-zâde Mehmed Râ'if Efendid. ? - ö. 1825MeslekGörüntüle
12NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883MeslekGörüntüle
13BÂKÎ, Hattat Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1779-80Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂ'İF, Mollacık-zâde Mehmed Râ'if Efendid. ? - ö. 1825Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BÂKÎ, Hattat Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1779-80Madde AdıGörüntüle
17RÂ'İF, Mollacık-zâde Mehmed Râ'if Efendid. ? - ö. 1825Madde AdıGörüntüle
18NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle