ÂRİF, Alî Beyzâde Ârif Efendi

(d. 1832-33/1248 - ö. 1850 ds./1266-67 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ârif’tir. İstanbulludur. 1248/1832-33 yılında doğdu. Erzurumlu Rüşdî Paşa’nın akrabasından, Hâcegân-ı Divan-ı Hümayun’dan Ali Bey’in oğludur. Bâb-ı Seraskerî’de yetişip tahrirat kâtibi oldu. 1258/1842-43 yılında babasıyla birlikte Hicaz’a gitti. Daha sonra yedi yıl Kahire’de kaldı. İstanbul’a geldiğinde Bâb-ı Ser-askerî’de Masraf Hazinesi Tahrirat Odası Ketebesi sınıfına dâhil oldu. Tahrirat kâtibi olduktan sonra Hakkari tarafına gitti. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Sicill-i Osmânî’de (Akbayar 1996: 309) şairin 1850’li yıllarda hâlen hayatta olduğu bilgisi bulunmaktadır.

Hâtimetü’l-Eş’âr’da, şairin Sümbülzâde Vehbî’nin Tuhfe-i Fârisî adlı eserine bir şerh yazmaya başladığı ancak tamamlayamadığı kayıtlıdır (Çiftçi yty: 283).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 1. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 01.06.2014].

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 26.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âşıka rencîş-i dilber kerem olmaz da n’olur

Adem-i cevr ü cefâ renc ü gam olmaz da n’olur

Gülşen-i hüsnünü fikr eyleyen erbâb-ı dilin

Sahn-ı endîşesi bâğ-ı İrem olmaz da n’olur

İşve vü nâz ile ol şûh-ı zarîfâne-revîş

Sâki-i encümen-i bezm-i Cem olmaz da n’olur

Tutsa dâmânını bir bende dü destiyle kavî

Mazhar-ı lutf-ı veliyyü'n-ni'am olmaz da n’olur

Tabʿ-ı Ârif’de muhabbet eser eylerse eger

Şâir-i mâhir-i âlî-himem olmaz da n’olur

Çiftçi, Ömer (hzl.) Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 01.06.2014]. 283.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÛZÎ, Seyyid Ahmed Sûzî Efendid. ? - ö. 1715-16Doğum YeriGörüntüle
2MAKBÛLE LEM'ÂN HANIMd. 1865 - ö. 1898Doğum YeriGörüntüle
3Özlem Kumrulard. 03 Nisan 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÛZÎ, Seyyid Ahmed Sûzî Efendid. ? - ö. 1715-16Doğum YılıGörüntüle
5MAKBÛLE LEM'ÂN HANIMd. 1865 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
6Özlem Kumrulard. 03 Nisan 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÛZÎ, Seyyid Ahmed Sûzî Efendid. ? - ö. 1715-16Ölüm YılıGörüntüle
8MAKBÛLE LEM'ÂN HANIMd. 1865 - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
9Özlem Kumrulard. 03 Nisan 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÛZÎ, Seyyid Ahmed Sûzî Efendid. ? - ö. 1715-16MeslekGörüntüle
11MAKBÛLE LEM'ÂN HANIMd. 1865 - ö. 1898MeslekGörüntüle
12Özlem Kumrulard. 03 Nisan 1974 - ö. ?MeslekGörüntüle
13SÛZÎ, Seyyid Ahmed Sûzî Efendid. ? - ö. 1715-16Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAKBÛLE LEM'ÂN HANIMd. 1865 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Özlem Kumrulard. 03 Nisan 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÛZÎ, Seyyid Ahmed Sûzî Efendid. ? - ö. 1715-16Madde AdıGörüntüle
17MAKBÛLE LEM'ÂN HANIMd. 1865 - ö. 1898Madde AdıGörüntüle
18Özlem Kumrulard. 03 Nisan 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle