ÂRİF, Ârif Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ârif olan ve yine bu mahlasla şiirler yazan şair, İstanbulludur. Hazîne-i Âmire kâtiplerinden olup görevindeki başarısı dolayısıyla birçok mansıba erişti. Bu görevden sonra padişahın fermanıyla vilayet tahriratıyla görevlendirildi. Daha sonra seksen bin akçe zeametle müteferrika oldu. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

989/1581-82 yılında şairin Ârif-zâde sanıyla bilinen oğlu Mustafa, Sultan III. Murâd (sal. 1574-1595)’ın çavuşu olarak Bağdat’ta bulunduğu sırada tezkire sahibi Ahdî ile görüşmüş ve babasının aşağıdaki şiirini duyarak Ahdî’nin söz konusu şiiri tezkiresine almasını istemiştir (Solmaz 2005: 427). Kaynaklarda edebî kişiliğiyle ilgili herhangi bir değerlendirme ve eseri olup olmadığına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 29.09.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tıfl-ı dil rahm-ı tenüm içre degülken alaka

Yazdı Kassâm-ı ezel hvân-ı belâdan nafaka

Kodı utmak içün tıfl-ı dili dîdelerüm*

Bezm-i mihnetde olan nukl-i unâbı tabaka

Gayrıdan sorma gam-ı hecri gel e benden sor

Sıgmaya binde biri niçe kitâb u varaka

Kadd-i bâlâsına dil düşeli buldı rif‘at

Serve sarılmag ile buldı ulyâyı aşaka

Dergehün sâ’ilidür Ârif ider şey’ li’llâh

Hân-ı vaslundan umar lutfuna lâyık sadaka

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 427.)

Ferş-i nakşından gözün yum arş-ı a‘lâyı görüp

Sifle meyl itme gönül tâk-ı mu‘allâyı gözet

Âhum ol denlü kanâdil asdı tâk-ı çerhe kim

Bend-i reh şâyet sakın deyr-i Mesîhâ’yı gözet

Ey ümîd-ber kılan dâ’im harâset üzre ol

Bûstân-ı dilde olan nahl-i hurmâyı gözet

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 427-428.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1853Doğum YeriGörüntüle
2Deniz Durukand. 01 Aralık 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Halide Seçkin Karaarsland. 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1853Doğum YılıGörüntüle
5Deniz Durukand. 01 Aralık 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Halide Seçkin Karaarsland. 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
8Deniz Durukand. 01 Aralık 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Halide Seçkin Karaarsland. 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1853MeslekGörüntüle
11Deniz Durukand. 01 Aralık 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Halide Seçkin Karaarsland. 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
13CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Deniz Durukand. 01 Aralık 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Halide Seçkin Karaarsland. 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
17Deniz Durukand. 01 Aralık 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Halide Seçkin Karaarsland. 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle