ÂRİF, Hacı Ârif Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ârif olan ve Hacı Ârif Efendi olarak bilinen şair Enderûn’da yetişti. Önce kurşuncubaşı, sonra kahvecibaşı olarak sarayda görev yaptı. Bu görevden azledildikten sonra 1226/1811-12 yılında cebeciler kâtipliğine getirildi. Doğum tarihi gibi ölüm tarihi de bilinmemektedir. Ârif mahlasıyla şiirler yazan Hacı Ârif Efendi’nin Sicill-i Osmânî’de (Akbayar 1996: 310) usta şair olduğu kayıtlıdır. Kaynaklarda eseri olup olmadığına ilişkin bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 1. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 310.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 609.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 02.10.2014

Eserlerinden Örnekler

II. Mahmûd’un (sal. 1808-1839) cülûsuna tarih:

Oldı adli Han Mahmûd’un cülûsında ayân

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 1. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 310.