ÂSAF, Diyarbakırlı

(d. 1820/1236 - ö. 1859/1276)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1820 yılında Diyarbakır'da doğdu. Asıl adı Seyyid Mehmed Emîn Âsaf Efendi'dir. Diyarbakır ulemasından Hacı Ahmed Efendi'nin oğludur. Küçük yaşta, henüz dört yaşında iken ailesiyle Şam'a gitti. Babasından Arapça ve Farsça bilimler ve kaidelerden bir dereceye kadar bilgiler öğrendikten sonra Şam'da Şeyh Yakûb-ı Buhârî'den Farsça ders almaya devam etti. 1845 yılında İstanbul'a geldi. 1859 yılında İstanbul'da vefat etti.

Fatîn'e göre Âsaf zayıf vücutlu, bilgili, maarif sahibi değerli bir şairdir. Çok sayıda kasidesi ve beğenilen gazelleri olmasına rağmen bunları kaybetmiştir. Fatîn bir gazelinden sadece üç beyiti örnek olarak vermektedir (1271: 17, 18).

Kaynakça

Ali Emîrî (1328). Tezkire-i Şu'arâ-yı Âmid. İstanbul.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. I. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

İnal, İbnül'-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1306). Kâmûsu'l-A'lâm. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezm-i Cem'den bezm-gâh-ı dehre zîverdir şarâb

Reh-revân-ı râh-ı aşka pîr ü rehberdir şarâb

Âb u tâb ile gezer elden ele ilden ile

Sed çeker ye'cûc-ı ekdâra Sikender'dir şarâb

Sûretâ pend-i peder-veş telhdir ammâ müfîd

Nâmı duhterdir velîkin zevke mâderdir şarâb

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 18.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAZÎF, Süleymân Nazîf Efendid. 6 Eylül 1788 - ö. 1832Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Selahattin Erdemd. 1 Ağustos 1923 - ö. 10 Ağustos 2004Doğum YeriGörüntüle
3DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÜLFETÎ, İsmaild. 1820 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
5ŞEYH ANA (ŞIHANA) AHMEDd. 1819-1820 - ö. 1901-1902Doğum YılıGörüntüle
6İRŞÂDÎ, Ahmed Tâlibd. 1819-1820 - ö. 1880-1881Doğum YılıGörüntüle
7HEMDEM, Mehmed Sa'îd Hemdem Çelebi Efendid. 1807 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
8HİKMET, Şeyhülislâm Ahmed Ârifd. 1786 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
9ZİHNNÎ, Bayburtlud. 1797 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
10NÂSIR, Seyyid Abdülbâkî Nâsır Dede Efendid. 1765 - ö. 1821Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11AHKAR, Abdullah Hâşim Beyd. 1861 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12REŞÎD, Mustafa Reşîd Paşad. 1800 - ö. 1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÂYÎ, DERZÎ-ZÂDE MUSTAFA RÂYÎd. ? - ö. 1573Madde AdıGörüntüle
14HIFZÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15AHMEDÎ / MÜRŞİDÎ, Seyyid Ahmed Mürşid Efendid. 1688-89 - ö. 1760-61Madde AdıGörüntüle