ÂSAF, Mehmed Emîn, Tersâne Emîni-zâde

(d. 1212/1797 - ö. 1259/1842)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Emîn Âsaf'tır. İstanbul'da doğdu. Tersane emini Moralı Ali Bey'in oğlu ve Moralı Ebu Bekir Paşa'nın damadıdır. Tersâne Emîni-zâde sanıyla tanındı. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra Mudanya, Kazdağı, Bilecik, Hasköy niyabetinde ve Üsküdar kadılıklarında bulundu. 1840'ta Evkaf müfettişliğine getirildi. 1838'de Mekke payesini, 1840'da İstanbul payesini aldı. Bilgin bir şairdi. Fatîn'e göre şiirleri güzel ve ahenklidir (1271: 17). Fatin Tezkiresi'nde bir şiiri örnek alınmıştır.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. I. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şem'-i bezm-i yâr olup sûzân u giryân oldum âh

Reşk ider âlem çerâg-ı hâs-ı cânân oldum âh

Ey gül-i şâdâb ümmîd-i visâlinle bu şeb

Tâ seher bülbül misâli zâr u nâlân oldum âh

Püşt-ber-dîvâr-ı hayret kaldım âyîne-misâl

Resm-i ebrû-yı hilâl-i yâre hayrân oldum âh

Ba'dezîn cem‘iyyet-i hâtır bana emr-i muhâl

Kim esîr-i dâm-ı gîsû-yı perîşân oldum âh

Sîh-ı cevri cânıma kâr eyledi Âsaf benim

Nâr-ı aşk-ı yâr ile sûzân u püryân oldum âh

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 17.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Remzi Şimşekd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nail Gürelid. 13 Şubat 1932 - ö. 26 Ekim 2016Doğum YeriGörüntüle
3Cihat Burakd. 8 Ağustos 1915 - ö. 4 Mart 1994Doğum YeriGörüntüle
4ZİHNÎ, Bayburtlud. 1797 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
5HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
6DÎDE, Mirza Nasrullahd. 1797 - ö. 1870Doğum YılıGörüntüle
7SÂKIB, Mustafa Sâkıbd. ? - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
8SÂLİK, Kâzım Ağad. 1780-81 - ö. 1842-43Ölüm YılıGörüntüle
9NAZÎF, Ahmedd. ? - ö. 1842-43Ölüm YılıGörüntüle
10AYDÎ, Bayram Efendid. ? - ö. 1709MeslekGörüntüle
11ŞEYHÎ, Karga-zâde Mustafa Şeyhî Efendid. ? - ö. I. Mahmud devri (1730-1754) dönemi ortalarıMeslekGörüntüle
12REŞÎD, Kırîmî-zâde Ahmed Reşîd Efendid. ? - ö. 1862MeslekGörüntüle
13ZİYÂ, Yûsuf Ziyâd. 1854 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEYZÎ, Alî Feyzîd. 1854 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SA’ÎD, Ferâ’izî-zâde Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1835Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUSTAFA, Telhisî-zâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1683Madde AdıGörüntüle
17EMÎRÎ, Yûsuf Emîrîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendid. 1824 - ö. 1887Madde AdıGörüntüle