ÂSAF, Mehmed Emîn

(d. 1797/1212 - ö. 1842/1259)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed Emîn Âsaf'tır. İstanbul'da doğdu. Tersane emini Moralı Ali Bey'in oğlu ve Moralı Ebu Bekir Paşa'nın damadıdır. Tersâne Emîni-zâde sanıyla tanındı. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra Mudanya, Kazdağı, Bilecik, Hasköy niyabetinde ve Üsküdar kadılıklarında bulundu. 1840'ta Evkaf müfettişliğine getirildi. 1838'de Mekke payesini, 1840'da İstanbul payesini aldı. Bilgin bir şairdi. Fatîn'e göre şiirleri güzel ve ahenklidir (1271: 17). Fatin Tezkiresi'nde bir şiiri örnek alınmıştır.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. I. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şem'-i bezm-i yâr olup sûzân u giryân oldum âh

Reşk ider âlem çerâg-ı hâs-ı cânân oldum âh

Ey gül-i şâdâb ümmîd-i visâlinle bu şeb

Tâ seher bülbül misâli zâr u nâlân oldum âh

Püşt-ber-dîvâr-ı hayret kaldım âyîne-misâl

Resm-i ebrû-yı hilâl-i yâre hayrân oldum âh

Ba'dezîn cem‘iyyet-i hâtır bana emr-i muhâl

Kim esîr-i dâm-ı gîsû-yı perîşân oldum âh

Sîh-ı cevri cânıma kâr eyledi Âsaf benim

Nâr-ı aşk-ı yâr ile sûzân u püryân oldum âh

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 17.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
2NÂCİYE HANIM, Nuhkuyulud. ? - ö. 1896 ds.Doğum YeriGörüntüle
3KÂŞİF, Es\'adzâde Seyyid Sa\'deddin Efendid. 1665-66 - ö. 14 Ekim 1699Doğum YeriGörüntüle
4DÎDE, Mirza Nasrullahd. 1797 - ö. 1870Doğum YılıGörüntüle
5ZİHNÎ, Bayburtlud. 1797 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
6HÂLİS, Şeyh Abdurrahmân Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
7SEYYİD, Abdurrahman Nesîb Deded. ? - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
8HÂMİD, Hoca Hâmid Efendid. ? - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
9HÂMÎ, Hâmî Efendid. ? - ö. 1842-43Ölüm YılıGörüntüle
10ABDÎd. 1706-07 - ö. 1769-70MeslekGörüntüle
11BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61MeslekGörüntüle
12SİNAN ÇELEBİ, Şeyh Hüsam-zâded. ? - ö. 1552-53MeslekGörüntüle
13HAMDÎ, Mahmûd Hamdî Efendid. 1795 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHVÎ, Tebrizli Hasand. 1822 - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMED NÛRÎ, İstanbullud. 1841 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ES\\\'AD, Seyyid Mehmed Es\\\'ad Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SİYÂHÎ, Ahmed Siyahî Efendid. ? - ö. 1687-88Madde AdıGörüntüle
18NİHÂLÎ, Zâ\'im İbrahim Ağad. ? - ö. 1778-79Madde AdıGörüntüle