ÂSAF, Mehmed Emîn

(d. 1797/1212 - ö. 1842/1259)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed Emîn Âsaf'tır. İstanbul'da doğdu. Tersane emini Moralı Ali Bey'in oğlu ve Moralı Ebu Bekir Paşa'nın damadıdır. Tersâne Emîni-zâde sanıyla tanındı. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra Mudanya, Kazdağı, Bilecik, Hasköy niyabetinde ve Üsküdar kadılıklarında bulundu. 1840'ta Evkaf müfettişliğine getirildi. 1838'de Mekke payesini, 1840'da İstanbul payesini aldı. Bilgin bir şairdi. Fatîn'e göre şiirleri güzel ve ahenklidir (1271: 17). Fatin Tezkiresi'nde bir şiiri örnek alınmıştır.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. I. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şem'-i bezm-i yâr olup sûzân u giryân oldum âh

Reşk ider âlem çerâg-ı hâs-ı cânân oldum âh

Ey gül-i şâdâb ümmîd-i visâlinle bu şeb

Tâ seher bülbül misâli zâr u nâlân oldum âh

Püşt-ber-dîvâr-ı hayret kaldım âyîne-misâl

Resm-i ebrû-yı hilâl-i yâre hayrân oldum âh

Ba'dezîn cem‘iyyet-i hâtır bana emr-i muhâl

Kim esîr-i dâm-ı gîsû-yı perîşân oldum âh

Sîh-ı cevri cânıma kâr eyledi Âsaf benim

Nâr-ı aşk-ı yâr ile sûzân u püryân oldum âh

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 17.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nilay Özerd. 6 Mart 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Akarsu, Günay S.d. 03 Mayıs 1933 - ö. 30 Kasım 1982Doğum YeriGörüntüle
3SAFÂYî, Mustafa Deded. ? - ö. 1688-89Doğum YeriGörüntüle
4ZİHNNÎ, Bayburtlud. 1797 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
5HÂLİS, Şeyh Abdurrahmân Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
6DÎDE, Mirza Nasrullahd. 1797 - ö. 1870Doğum YılıGörüntüle
7SÂLİK, Kâzım Ağad. 1780-81 - ö. 1842-43Ölüm YılıGörüntüle
8BESÎM, Mehmed Besîm Efendid. ? - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
9NÂDİRE, Mahlar Ayimd. 1792 - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
10BAHŞÎ, Bahşî Halîfed. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11EMÎN, Azîzzâde Mehmed Emin Efendid. 1716-17 - ö. 1750-51MeslekGörüntüle
12AVNî, Osman Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1630MeslekGörüntüle
13TÂ'İB, Muhammed Tâhird. 1790 - ö. 1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NESÎM, Mehmed Nesîmd. ? - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RE'FET PAŞA, Süleyman Re'fet, İstanbullud. 1807 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMÎN/ÂRİF, Tokadî Şeyh Mehmed Emîn Efendid. 1664-65 - ö. 12 Eylül 1745Madde AdıGörüntüle
17GÂLİBd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HALÎMÎ, Mevlânâ Abdülhalîm bin Alî, Halîmî Çelebi, Abdülhalîm Efendid. ? - ö. 1517-18 ?Madde AdıGörüntüle