ÂSIM, Kadıoğlu

(d. 1220/1805 - ö. 1301/1884)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ya'kûb Âsım Efendi'dir. 1805 yılında Kütahya'nın Örencik kasabasında doğdu. Müderrislik ve kadılıklarda bulunan, 1824'te Edirne kadısı olan Kütahyalı Halîl Rüşdî Efendi'nin oğludur. İlk tahsilini babasından aldı. İstanbul'da medrese tahsili yaptı. İcazet aldıktan sonra Evkaf Hazinesi Müfettiş Kalemi'ne girdi, nâib oldu. 1848'de Trabzon, 1852'de Kıbrıs, sonra Tırnova, 1857'de Mısır, 1860'ta Medine kadısı oldu. 1863'te İstanbul payesini aldı. 1870'de İstanbul kadısı oldu. 1874'te Anadolu Kazaskerliği payesiyle Meclis-i Meşâyih reisliğine getirildi. Kânûn-ı Esâsî aleyhinde bulunduğu, hiciv tarzında bir de gazel yazdığı ve bu yüzden 1878'de kadı olarak Kütahya'ya sürüldüğü söylenirse de gerçek olup olmadığı kesin değildir. 1880'de Karahisâr-ı Sâhib niyabetine tayin edildi. Bir müddet sonra İstanbul'a geldi. Rumeli kazaskerliği payesini aldı. 1884'te İstanbul'da vefat etti. Kabri Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığı'ndadır.

Kaynaklar bir Dîvân tertip edecek kadar şiiri ve ayrıca mensur eserleri olduğunu bildiriyor. Hiciv konusunda usta olduğu da rivayetler arasındadır. Hatta Kâzım Paşa'nın "Sana Âsım diyen âlemde olurken âsım" mısrasıyla başlayan bir hicviyesine, Kâzım Paşa'nın Arnavud olduğunu ima ederek "ciğer, yürek, işkembe, şirden, mumbar vb." kelimeleri kullanarak bir kıt'a yazıp mukabele ettiği bildiriliyor.

Kaynakça

Bağdatlı İsmail Paşa (1072). Keşfü'z-Zünûn Zeyli. C. I. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1932). Kütahya Şehri. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ol perî adn-i hüsünde hûr şeklin gösterir

Dîde vü çeşm-i latîfi nûr şeklin gösterir

Bu ne sırdır kim bakın âyîneye endâm-ı yâr

Bir mücessem nûrdur billûr şeklin gösterir

Öyle bir sâkî-i sîmîn-sâka sad tahsîn kim

Çeşmi geh mest ü gehî mahmûr şeklin gösterir

Giryesi meşşâta olmuşdur arûs-ı handeye

Mâtemi erbâb-ı aşkın sûr şeklin gösterir

Mülket-i ma'nâyı Âsım hâme teshîr eyledi

Bir Süleymân'dır velîkin mûr şeklin gösterir

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 267.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDULLAH EFENDİ, Kütahyalıd. ? - ö. 1785Doğum YeriGörüntüle
2RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80Doğum YeriGörüntüle
3AHMET ERSÖZd. 01.01.1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NİHÂNÎ, Muhammed Sâlihd. 1805 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
5TEVFÎK, Ahmed Tevfîk Beyd. 1805-06/1810? - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
6ACZÎ, Mürid-zâde Aczî Ağad. 1805 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
7PERTEVNİYÂL SULTÂNd. 1810 - ö. 1884Ölüm YılıGörüntüle
8RÂSİH, Osmand. 1821-22 - ö. 1884-85Ölüm YılıGörüntüle
9TAHİRÎ, Ortaköylüd. 1812/1814 - ö. 1884?Ölüm YılıGörüntüle
10KARAKÂŞÎ, Ahmed Şâhd. 1740 - ö. 1828MeslekGörüntüle
11RÂZÎ, Pîrî Paşa-zâde Muhyiddin Mehmed Râzî Çelebid. ? - ö. 1534MeslekGörüntüle
12SÜRÛRÎ, Mustafa Sürûri Efendid. 1618-19 - ö. Aralık-Ocak 1688-89MeslekGörüntüle
13MİHRÎ, Enderunlu Mihrî Halîm Beyd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİ GÂLİB EFENDİd. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂŞİD, Râşid Ali Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İLMÎ, İlmî Deded. ? - ö. 1611-12Madde AdıGörüntüle
17PİR MUHAMMED EFENDİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MÜDÂMÎ, Hattat Emir Ni'met-zâde Hasan Müdâmî Çelebid. ? - ö. 1605Madde AdıGörüntüle