ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendi

(d. ?/? - ö. 1747-48/1160)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa’da doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendi olarak tanındı. Babası Gazi Hüdavendigâr Sultan I. Murad’ın imâretinde şeyhlik yapan İsmail Efendi’dir. Medrese öğrenimi görerek mülâzım oldu. İstanbul’da Durmuşzâde Ahmed Efendi’den talik hattını meşk ederek icâzet aldı. Hat sanatında ünlü İran hattatlarından İmâd’ın yolundan gitti. Müderrislik yaptı. 1160/1747-48 yılında vefat etti. Vefatına Tayyibî Mustafa Efendi “Rûh-ı Âsım etdi pervâz-ı cinân 1160” mısraı ile tarih düşürmüştür.

Râmiz Tezkiresi (Erdem 1994: 206)’ne göre söyleyişi güzel, nüktedan bir şairdi. Müstakimzade (1928: 741)’ye göre şiir ve inşası güzel idi. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda (Çapan 2005: 415-416; Abdülkadiroğlu 1999: 257; Ergun 1936-1945: 107) şiirlerinden örnekler bulunmaktadır.

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 257.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 415-416.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Âsım (Bursalı)”. Türk Şairleri. C. 1. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 107.

Hançerlioğlu-Kılıç, Filiz (2002). “Âsım”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 1. Ankara: AKM Yay. 469.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 45.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yayınları. 112-113.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 6176-617.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 741.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). C. 1. “Âsım (Bursalı)”. İstanbul: Dergâh Yay. 176.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 08.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Mûrân-ı hatın mülk-i Süleymân’a değişmem

Şehd-i lebini la‘l-i Bedehşân’a değişmem

Dîdemden akan eşk-i düri derd-i gamınla

Bir katresini lücce-i ummâna değişmem

Ey bâd-ı sabâ var o gözüm nûruna söyle

Hâk-i rehini kuhl-ı Sıfâhân’a değişmem

Dâg-ı dilime eyleme tımâr tabîbim

Ben derd-i gam-ı âşıkı dermâna değişmem

Âsım bizi zann etme ki mahmûr-ı visâliz

Bir neş’esini câm-ı dırâhşâna değişmem

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 415-416.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYHÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. 1738-39Doğum YeriGörüntüle
2KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500Doğum YeriGörüntüle
3MUSTAFA NESÎB EFENDİd. 1722-23 - ö. 1787Doğum YeriGörüntüle
4ŞEYHÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. 1738-39Doğum YılıGörüntüle
5KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500Doğum YılıGörüntüle
6MUSTAFA NESÎB EFENDİd. 1722-23 - ö. 1787Doğum YılıGörüntüle
7ŞEYHÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. 1738-39Ölüm YılıGörüntüle
8KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500Ölüm YılıGörüntüle
9MUSTAFA NESÎB EFENDİd. 1722-23 - ö. 1787Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEYHÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. 1738-39MeslekGörüntüle
11KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500MeslekGörüntüle
12MUSTAFA NESÎB EFENDİd. 1722-23 - ö. 1787MeslekGörüntüle
13ŞEYHÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. 1738-39Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUSTAFA NESÎB EFENDİd. 1722-23 - ö. 1787Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEYHÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. 1738-39Madde AdıGörüntüle
17KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500Madde AdıGörüntüle
18MUSTAFA NESÎB EFENDİd. 1722-23 - ö. 1787Madde AdıGörüntüle