ATÂ BEY

(d. 1224/1809 - ö. 1268/1852)
divan şairi ve yazarı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Halîl Hamîd Paşa-zâde Ârif Bey-zâde Râşid Mehmed Bey (ö. 1834)'in oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre müderrislik, Sofya ve Kahire’de mollalık yaptı. 1847 tarihinde İstanbul, 1849 tarihinde Anadolu payesiyle Meclis-i Ma’ârif üyesi oldu. İstanbul’da öldü. Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. Döneminde nazım ve nesrinin güzelliğiyle dikkat çekti. Atâ Bey; şair, fasih, beliğ ve halûk idi. Dîvân sahibi olduğuna dair bir kayıt yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri ve Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf [erişim tarihi: 27.06.2013].

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. İstanbul: Zaman Kitaphanesi.

İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (2000). “Atâ”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.1. Ankara: AKM Yay. 555.

Türk Dili Edebiyatı Ansiklopedisi. (1977). “Atâ”. C.1. İstanbul: Dergâh Yay. 209.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AYSUN SUNGURHAN
Yayın Tarihi: 18.07.2013
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her dil olmaz cilve-gâh-ı şâhid-i esrâr-ı feyz

Degme bir goncaya düşmez jâle-i âsâr-ı feyz

 

Âşık olmazsa çeh-i zindân-ı iffetde mukîm

Yûsuf-âsâ olamaz şâyeste-i bâzâr-ı feyz

 

İtme İskender gibi âb-ı hayâtı cüst-cû

Neş'e-bahş-ı câvidândır sâgar-ı serşâr-ı feyz

 

Sûzen-i tevbîh-i mürşid zahm-dâr eylerse de

Rabt ider çâk-ı dili elbet şu'â'-ı târ-ı feyz

 

Sen hemân sîr-âb kıl eşk-i nedâmetle 'Atâ

Bâğ-ı âlemde virir nahl-ı hulûsun bâr-ı feyz

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi).  http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf [erişim tarihi: 27.06.2013]. 314.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İBRÂHÎM, Aşçı Halîl İbrâhîm Deded. 1828 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Serkan Işınd. 28 Ekim 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Başak Daşmand. 10 Nisan 1981 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SELMAN BABAd. 1809 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
5ŞEREF HANIMd. 1809 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
6BEHCET, Abdullahd. 1809 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
7SABÛRÎ, Hüseyin Sabûrî Efendi, Tebrizlid. ? - ö. 1852Ölüm YılıGörüntüle
8ZELÎLÎ, Gurbandurdud. 1800 - ö. 1852Ölüm YılıGörüntüle
9SÂKIB, Seyyid Mehmed Sâkıb Efendid. 1736 - ö. 1852-54Ölüm YılıGörüntüle
10İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918MeslekGörüntüle
11RAHMÎ, Hekimbaşı-zâde Abdurrahîm Rahmî Efendid. ? - ö. 1715’ten sonraMeslekGörüntüle
12KEMÂL, Kemâl-i Zerd, Sarıca Kemâld. ? - ö. 1488-89’dan sonra ?MeslekGörüntüle
13MEHMED ŞÜKRÜd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EFLÂKÎ, Tekirdağlıd. 1808 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KEMÂLÎ, Ali Kemâlî Paşa, Erzurumlud. 1819 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AZÎZ, Mehmed Azîzd. 1848 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle
17LÂMİ’Î ÇELEBİ, Mahmûd b. Osmând. 1472-3 - ö. 1532Madde AdıGörüntüle
18AHMED, Ramazan-zâde/Nişancı-zâde Seyyid Ahmed Ramazan Efendid. 1527 - ö. 1578Madde AdıGörüntüle