ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Bey

(d. 1794/1209 - ö. 1846/1263)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1290/1794 senesinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Âtıf Ahmed Bey'dir. Çavuş-zâde sanıyla tanındı. Mehmed Emîn Efendi'nin oğludur. On üç sene kadar Mektûbî-i Vekâltpenâhî Odası'na devam etti. 1821 senesinde sergi nazırı, 1825'te Gurebâ-i Yemîn kâtibi oldu. Kitabet konusundaki mahareti nedeniyle Sadaret kalemi serhalifeliğine tayin edildi. Üç sene sonra Sadâret-i Uzmâ mektupçuluğuna, üç sene geçince Küçük Tezkiriciliğe, yine üç sene sonra Mansûre mektupçuluğuna, üç sene sonra da bir ay kadar Takvîmhâne-i Âmire nezaretine tayin edildi. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye başkitabetine nakledildi. Sonra Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye azası oldu. Üç sene geçince 1840 senesinde ûlâ rütbesi ile Tersâne-i Âmire müsteşarlığına getirildi. Burada bir seneyi tamamlayınca iki ay süreyle Ticaret müsteşarlığına atandı. Tanzîmât-ı Hayriyye'nin usullerini icra etmek üzere 1841 senesinde ûlâ evveli rütbesiyle Kütahya defterdarlığına memur edildi. Burada bir sene kadar görev yaptıktan sonra İstanbul'a döndü ve Anadolu defterdarlığına getirildi. Burada da üç sene görev yaptıktan sonra Masârifât-ı Askeriyye nazırlığına atandı. Bu görevde iken hastalanmış, birkaç ay hasta yatağında yatmış ve 1263/1846 senesinin Muharrem ayında vefat etmiştir. Eyüp'te Bostan İskelesi'nde babasının yanına defnedilmiştir.

Fatîn'e göre bilgin ve zarif bir şairdir, cömertliği meşhurdur, şiir ve inşası dönemin şair ve yazarları tarafından kabul görmüştür (1271: 271). Şiirlerine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Mühmel

Mâ'ilim ol turra-i tarrâra âh

Âhdır kârım dem-â-dem âh âh

Andırır mâha o dildârım hele

Hâle-i kâkül olur ana güvâh

Elde mül gelse o gül serdir mahal

Sâha-i dil de ana ârâm-gâh

Vaslına âmâdedir her dem gönül

Hem-demim hem olmasa ger sedd-i râh

Anladım her gördüge dil-dâdedir

Âtıfâ âlûde gönlüm âh âh

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 270.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hızlan, Doğand. 22 Aralık 1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Tatar, Recep S.d. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AHMED, Kaytaszâded. ? - ö. 1584-85Doğum YeriGörüntüle
4SERMED, Mehmed Sermed, İstanbullud. 1794 - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
5SIRRÎ, Mehmed Eğribozlud. 1794 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6VELİ, İğdeciklid. 1794 - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
7TÂHİR, Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
8FÂ'İK, Mehmed Fâ'ikd. 1824 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
9FEHÎM, Hoca Süleymând. 1789 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
10HOCAZÂDE, Abdülhay Hâlis Efendid. ? - ö. 1571MeslekGörüntüle
11ÂZERÎ, Bostanzâde İbrahim Âzerî Efendid. ? - ö. Ekim 1647MeslekGörüntüle
12NAHîFî, Süleymand. 1665-66 - ö. 1738MeslekGörüntüle
13FAHRÎ, Ahmedd. 1845 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED EFENDİd. ? - ö. 1825-26Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF'AT, Rif'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÂİB, Kazak-zâde İbrahimd. 1794 - ö. 1834'ten sonraMadde AdıGörüntüle
17FITNAT, Fıtnat Hanım, Trabzonlud. 1842 - ö. 1909Madde AdıGörüntüle
18ADLÎ, Mustafa Adlî Efendid. ? - ö. 1672-73Madde AdıGörüntüle