ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Bey

(d. 1209/1794 - ö. 1263/1846)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1290/1794 senesinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Âtıf Ahmed Bey'dir. Çavuş-zâde sanıyla tanındı. Mehmed Emîn Efendi'nin oğludur. On üç sene kadar Mektûbî-i Vekâletpenâhî Odası'na devam etti. 1821 senesinde sergi nazırı, 1825'te Gurebâ-i Yemîn kâtibi oldu. Kitabet konusundaki mahareti nedeniyle Sadaret kalemi serhalifeliğine tayin edildi. Üç sene sonra Sadâret-i Uzmâ mektupçuluğuna, üç sene geçince Küçük Tezkiriciliğe, yine üç sene sonra Mansûre mektupçuluğuna, üç sene sonra da bir ay kadar Takvîmhâne-i Âmire nezaretine tayin edildi. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye başkitabetine nakledildi. Sonra Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye azası oldu. Üç sene geçince 1840 senesinde ûlâ rütbesi ile Tersâne-i Âmire müsteşarlığına getirildi. Burada bir seneyi tamamlayınca iki ay süreyle Ticaret müsteşarlığına atandı. Tanzîmât-ı Hayriyye'nin usullerini icra etmek üzere 1841 senesinde ûlâ evveli rütbesiyle Kütahya defterdarlığına memur edildi. Burada bir sene kadar görev yaptıktan sonra İstanbul'a döndü ve Anadolu defterdarlığına getirildi. Burada da üç sene görev yaptıktan sonra Masârifât-ı Askeriyye nazırlığına atandı. Bu görevde iken hastalanmış, birkaç ay hasta yatağında yatmış ve 1263/1846 senesinin Muharrem ayında vefat etmiştir. Eyüp'te Bostan İskelesi'nde babasının yanına defnedilmiştir.

Fatîn'e göre bilgin ve zarif bir şairdir, cömertliği meşhurdur, şiir ve inşası dönemin şair ve yazarları tarafından kabul görmüştür (1271: 271). Şiirlerine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Mühmel

Mâ'ilim ol turra-i tarrâra âh

Âhdır kârım dem-â-dem âh âh

Andırır mâha o dildârım hele

Hâle-i kâkül olur ana güvâh

Elde mül gelse o gül serdir mahal

Sâha-i dil de ana ârâm-gâh

Vaslına âmâdedir her dem gönül

Hem-demim hem olmasa ger sedd-i râh

Anladım her gördüge dil-dâdedir

Âtıfâ âlûde gönlüm âh âh

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 270.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sara Şahinkanatd. 1 Ocak 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÜDÂYÎ-İ KADÎM, Mustafad. d. ? - ö. 1584Doğum YeriGörüntüle
3AHMED, Şâmî-zâde Üsküdârî Ahmed Efendid. ? - ö. 1738-39Doğum YeriGörüntüle
4SÂLİM, Osmancıklıd. 1794 - ö. 1855Doğum YılıGörüntüle
5YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Doğum YılıGörüntüle
6SIRRÎ, Mehmed Eğribozlud. 1794 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâded. 1812 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
8Mahambet Ötemisulıd. 1804 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
9SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 29.12.1846Ölüm YılıGörüntüle
10EŞREF, Eşref Halîl Efendid. ? - ö. 1876MeslekGörüntüle
11RÂ'İK, Enderûnî Ali Efendid. ? - ö. 1793/94MeslekGörüntüle
12ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Okçu-zâde Nişancı Mehmed Paşad. 1562-63 - ö. 1629-30MeslekGörüntüle
13MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HASBÎ, Helvacı-zâde Hasbî Muharrem Efendid. 1862 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FAKİR/FAKİRÎ, Cafer Serimd. 1867 - ö. 1932Madde AdıGörüntüle
17ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SENÂ'Î, Şeyh Alid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle