ÂTIF, Çavuş-zâde Âtıf Ahmed Bey

(d. 1209/1794 - ö. 1263/1846)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1290/1794 senesinde İstanbul'da doğdu. Asıl adı Âtıf Ahmed Bey'dir. Çavuş-zâde sanıyla tanındı. Mehmed Emîn Efendi'nin oğludur. On üç sene kadar Mektûbî-i Vekâletpenâhî Odası'na devam etti. 1821 senesinde sergi nazırı, 1825'te Gurebâ-i Yemîn kâtibi oldu. Kitabet konusundaki mahareti nedeniyle Sadaret kalemi serhalifeliğine tayin edildi. Üç sene sonra Sadâret-i Uzmâ mektupçuluğuna, üç sene geçince Küçük Tezkiriciliğe, yine üç sene sonra Mansûre mektupçuluğuna, üç sene sonra da bir ay kadar Takvîmhâne-i Âmire nezaretine tayin edildi. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye başkitabetine nakledildi. Sonra Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye azası oldu. Üç sene geçince 1840 senesinde ûlâ rütbesi ile Tersâne-i Âmire müsteşarlığına getirildi. Burada bir seneyi tamamlayınca iki ay süreyle Ticaret müsteşarlığına atandı. Tanzîmât-ı Hayriyye'nin usullerini icra etmek üzere 1841 senesinde ûlâ evveli rütbesiyle Kütahya defterdarlığına memur edildi. Burada bir sene kadar görev yaptıktan sonra İstanbul'a döndü ve Anadolu defterdarlığına getirildi. Burada da üç sene görev yaptıktan sonra Masârifât-ı Askeriyye nazırlığına atandı. Bu görevde iken hastalanmış, birkaç ay hasta yatağında yatmış ve 1263/1846 senesinin Muharrem ayında vefat etmiştir. Eyüp'te Bostan İskelesi'nde babasının yanına defnedilmiştir.

Fatîn'e göre bilgin ve zarif bir şairdir, cömertliği meşhurdur, şiir ve inşası dönemin şair ve yazarları tarafından kabul görmüştür (1271: 271). Şiirlerine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1311). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Mühmel

Mâ'ilim ol turra-i tarrâra âh

Âhdır kârım dem-â-dem âh âh

Andırır mâha o dildârım hele

Hâle-i kâkül olur ana güvâh

Elde mül gelse o gül serdir mahal

Sâha-i dil de ana ârâm-gâh

Vaslına âmâdedir her dem gönül

Hem-demim hem olmasa ger sedd-i râh

Anladım her gördüge dil-dâdedir

Âtıfâ âlûde gönlüm âh âh

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 270.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VAHÎD/VAHÎDÎ, Vahîd/Vahîdî Efendid. ? - ö. 1662/1663Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Doğum YeriGörüntüle
3Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TÂİB, Kazak-zâde İbrahimd. 1794 - ö. 1834\\\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
5VÂZEH/VÂZIH, Mirza Şefid. 1794 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
6SÂLİM, Osmancıklıd. 1794 - ö. 1855Doğum YılıGörüntüle
7SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâded. 1812 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂ, Ali Rızâ Paşa, Trabzonlud. ? - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
9İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
10İZZET, İzzet Alî Paşad. ? - ö. 1734MeslekGörüntüle
11EŞREF, Eşref Halîl Efendid. ? - ö. 1876MeslekGörüntüle
12DUHÂNÎ, Ahmedd. ? - ö. 1521MeslekGörüntüle
13HÜSNÎ, el-Hâc Hasan Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAZÎF, Mehmedd. ? - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ENÎSÎ, Mustafa Enîsî Efendi, Edremitlid. ? - ö. 1907Madde AdıGörüntüle
17YAKÎN, Derviş Yakînd. ? - ö. 1591-92Madde AdıGörüntüle
18HÜZNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle