AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendi

(d. 1810/1225 - ö. 1849/1265)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed Avnî Efendi'dir. 1225/1810 senesinde Trabzon'da doğdu. Demirci-zâde sanıyla bilinmektedir. Trabzonlu şeyhlerdendir. 1265/1849 yılında Trabzon'da vefat etti.

Hayatı ve şiirleri hakkında elde başka bilgi bulunmayan Avnî hakkında sadece Son Asır Türk Şairleri'nde şu bilgi yer almaktadır: "Trabzonlu Tâlib'in Dîvân'ında müşterek bir gazelinin altına Dîvân'ı istinsah eden İbrâhim Hakkı Efendi tarafından yazılan fıkrada "bir şâ'ir-i şîrîn-güftâr olmakla berâber feyz-i enfâsından istifâde olunur meşâyih-i kirâmdan idi" denmişdir" (İnal 1988: 127).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Müşterek (Tâlib ile)

(Tâlib) Maksad ancak ârızındır bedr-i kâmildir deyü

(Avnî) Mihre bakmam ey izârı mâh zâ’ildir deyü

(Avnî) Kays'a isnâd-ı cünûn etme hıred-mendân-ı asr

(Tâlib) Nüsha-i aşk içre gördüm yazmış âkildir deyü

(Tâlib) Yokluk isnâd itdiler ey dil dehân-ı dilbere

(Avnî) Vâkıf-ı esrâr-ı pinhân olma müşkildir deyü

(Avnî) Dil şehîd-i nâvek-i çeşm-i siyâh-ı şûhudur

(Tâlib) Gamzesi eyler şehâdet çeşmi kâtildir deyü

(Tâlib) Eşk-i çeşm ü âh-ı dilden Tâlib'e geldi fütûr

(Avnî) Avniyâ nezzâre-i dildâra mâ'ildir deyü

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergah Yay. 128.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA BAL/MUSTAFA, Mustafa Bald. 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HALÎMÎd. ? - ö. 1836-1837’de hayattaDoğum YeriGörüntüle
3YÂVER, Yâver Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Doğum YılıGörüntüle
5TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Doğum YılıGörüntüle
6DİDÂRÎd. 1810-12? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NÂLÎ, Nâlî Nu'mân Efendi, Kalkandelenlid. ? - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
8ASLANOĞLU, Abdurrahmand. ? - ö. 1849'dsÖlüm YılıGörüntüle
9ÂRİF, Kethudâ-zâde Hacı Mehmed Ârif Efendid. 1768 - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
10ÜMMÎ SİNAN, Yusufd. ? - ö. 1657MeslekGörüntüle
11AVNÎ, Eşrefzâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-09 - ö. 1 Aralık 1742MeslekGörüntüle
12EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30MeslekGörüntüle
13RÂGIB, Hacı Mehmed Râgıbd. 1786 - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SELÎM SÂBİT EFENDİd. 1829 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂFÎ, Hacı Abdullah, Kerküklüd. 1825 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867-1869?Madde AdıGörüntüle
17ÂRİF, İsazâde Mehmed Emin Efendid. ? - ö. 1772-73Madde AdıGörüntüle
18ÂGÂHÎd. 1838 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle