AVNÎ, Diyarbakırlı

(d. 1827/1243 - ö. 1872/1289)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ali Avnî Efendi'dir. 1827 yılında Diyarbakır'da doğdu. Berberler kethudası Hacı Râgıb Ağa'nın oğludur. Biraz öğrenim gördükten sonra bazı vakıflarda mukayyidlik yaptı sonra Diyarbakır'da evrak müdür muavinliği görevinde bulundu ve daha sonra evrak müdürü oldu. 1289/1872 yılında Diyarbakır'da vefat etti.

İbnü'l-Emin'e göre ciddiyât ve hezliyyâttan müteşekkil Dîvânçe olacak kadar şiirleri vardır (İnal 1988: 128). Ali Emîrî'ye göre ise "tab'ı latîf, şi'ri zarîf ve hamiyyet-perver bir zât idi, müretteb dîvân-ı eş'ârı vardır" (Güner vd. 2003: 41).

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. II. İstanbul.

Güner, Galip ve  Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

O mâha münhasırdır gurre-i garrâ-yı istignâ

Abesdir mâh-rûlar eylese da'vâ-yı istignâ

O şâh-ı kişver-i hüsnün debîri hâme-i kudret

Berât-ı hüsnüne çekmiş zihî tugrâ-yı istignâ

Yed-i takdîr-i hikmet işlemiş târ-ı nezâketden

Çıkarmış bir musanna' mu'teber kâlâ-yı istignâ

Boyunca dest-i hayyât-ı kader biçmiş de giydirmiş

O mevzûn kâmet-i zîbâya bir dîbâ-yı istignâ

Hakîkatde adem tâ âlem-i bâlâya nâz itdi

Cihânda kalmadı hûbân-ı dehre cây-ı istignâ

Amân ey serv-i nâzım dûr-bîn ol bezm-i işretde

Deler seng-i siyâhı penbe-i mînâ-yı istignâ

Bilür erbâb-ı ma'nâ kadrini eş'ârımın Avnî

Mukarrerdir ki her nazmımda var ma'nâ-yı istignâ

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 128.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Doğum YeriGörüntüle
2RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FETHÎ, Abdulfettâh Efendid. 1837 - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
4HAVASÎ, Mahmudd. 1827 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5RİF\'AT, Rif\'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GONCABEYİMd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FÂ’İKd. ? - ö. 1872\'de hayattaÖlüm YılıGörüntüle
8PERTEV, İbrahim Edhem Pertev Paşa, Erzurumlud. 1824 - ö. 1872Ölüm YılıGörüntüle
9HALİDd. ? - ö. 1863-1872?Ölüm YılıGörüntüle
10Besim Atalayd. 1882 - ö. 07 Kasım 1965MeslekGörüntüle
11Halil Nihat Bozteped. 1882 - ö. 17 Şubat 1949MeslekGörüntüle
12RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CELÂL, Süleymân Celâleddînd. 1838 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎ, Sıyam-zâde Hasan Hamdî Efendi, Nevşehirlid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NUTKÎ, Mehmed Nutkî Bey b. Boyalı Mehmed Paşad. ? - ö. Kasım-Aralık 1648Madde AdıGörüntüle
17HARKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MESÎH, Şirvânîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle