AVNÎ, Diyarbakırlı

(d. 1827/1243 - ö. 1872/1289)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ali Avnî Efendi'dir. 1827 yılında Diyarbakır'da doğdu. Berberler kethudası Hacı Râgıb Ağa'nın oğludur. Biraz öğrenim gördükten sonra bazı vakıflarda mukayyidlik yaptı sonra Diyarbakır'da evrak müdür muavinliği görevinde bulundu ve daha sonra evrak müdürü oldu. 1289/1872 yılında Diyarbakır'da vefat etti.

İbnü'l-Emin'e göre ciddiyât ve hezliyyâttan müteşekkil Dîvânçe olacak kadar şiirleri vardır (İnal 1988: 128). Ali Emîrî'ye göre ise "tab'ı latîf, şi'ri zarîf ve hamiyyet-perver bir zât idi, müretteb dîvân-ı eş'ârı vardır" (Güner vd. 2003: 41).

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. II. İstanbul.

Güner, Galip, Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

O mâha münhasırdır gurre-i garrâ-yı istignâ

Abesdir mâh-rûlar eylese da'vâ-yı istignâ

O şâh-ı kişver-i hüsnün debîri hâme-i kudret

Berât-ı hüsnüne çekmiş zihî tugrâ-yı istignâ

Yed-i takdîr-i hikmet işlemiş târ-ı nezâketden

Çıkarmış bir musanna' mu'teber kâlâ-yı istignâ

Boyunca dest-i hayyât-ı kader biçmiş de giydirmiş

O mevzûn kâmet-i zîbâya bir dîbâ-yı istignâ

Hakîkatde adem tâ âlem-i bâlâya nâz itdi

Cihânda kalmadı hûbân-ı dehre cây-ı istignâ

Amân ey serv-i nâzım dûr-bîn ol bezm-i işretde

Deler seng-i siyâhı penbe-i mînâ-yı istignâ

Bilür erbâb-ı ma'nâ kadrini eş'ârımın Avnî

Mukarrerdir ki her nazmımda var ma'nâ-yı istignâ

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 128.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ocak, Bekir Sıtkıd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Sait Akçayd. 20 Aralık 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İSHAK SÜKÛTÎ, Diyarbakırlıd. 1868 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
4ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendid. 1827 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
7NEVRES, Mehmed Nevres Paşad. 1825 - ö. 1872Ölüm YılıGörüntüle
8FÂ’İKd. ? - ö. 1872'de hayattaÖlüm YılıGörüntüle
9RE'FET, Hacı Mehmed Re'fet, Süleymaniyelid. ? - ö. 1872 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10Atalay, Besimd. 1882 - ö. 07 Kasım 1965MeslekGörüntüle
11KUL OZAN, Fahrettin Öztoprakd. 16.01.1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
12FAZLÎ, Mahmûd Fazlî Efendi, Rusçuklud. 1840 - ö. 1909MeslekGörüntüle
13TAYYİB, Selaniklid. ? - ö. 1843 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KEMÂNÎ/MEHMED EFENDİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂŞİD, Enderunlu Hoca Râşid Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİCRÎ, Hicrî Çelebid. ? - ö. 1609-10Madde AdıGörüntüle
17PAŞA ÇELEBİ, Peykânî Mustafa Efendid. ? - ö. 1520Madde AdıGörüntüle
18FÜRÛGÎ, Ahmed Fürûgî Çelebid. ? - ö. 1613Madde AdıGörüntüle