AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendi

(d. ?/? - ö. 1089-1091/1678-81)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hâbil-zâde Ömer Efendi bin Kadı Hâbil Efendi'dir. Hâbil-zâde lâkabıyla tanındı. Bursalı olup Eyüp Medresesi müderrisliği ve Medine kadılığı yaptı. Ulemâdan Tavil Ali Efendi'den kıraat dersi aldı ve mülazım oldu. Kırk akça medreseden azledildikten sonra Cemaziyelahir 1061/ Mayıs-Haziran 1651'de Mahmud Efendi yerine Çatalca'da Ali Paşa Medresesi müderrisi oldu. Şakâyık Zeyli ve Güldeste'de aldığı görevler ayrıntılı olarak kaydedilmiştir. (Özcan 1989: 471-472; Abdulkadiroğlu 1988: 361). Vefatı hakkında iki farklı tarih sözkonusudur: Vekâyiü'l-Fudalâ ve Tuhfe-i Nâilî'de ölümü için 1091/1680-81 yılı verilmişken; Güldeste-i Riyâz-ı İrfân'da bu tarih, 1089/1678-79'dur.

Şiir mecmuası olduğu bilgisi, sadece Seyrek-zâde Mehmed Âsım’ın Zeyl-i Zübdetül-Eş'ârı’nda yer almaktadır. Avnî'nin şiir örneği olarak elimizde sadece bir beyti vardır. (Coşkun 1985:114).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1988). Beliğ İsmail, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Ankara: Anıl Matbaacılık.

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhi Vekayiü'l-Fudalâ, Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri. C.3. İstanbul: Çağrı Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.12.2013
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ne denli olsa da nevmîd ehl-i ışk yine

Nigâh-ı hasret ile intizârı bâkîdür

(Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.114.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEHMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1651-52Doğum YeriGörüntüle
2SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Doğum YeriGörüntüle
3ÂSIMÎ, Mehmed Âsımî Efendid. ? - ö. 10 Ekim 1666Doğum YeriGörüntüle
4SEHMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1651-52Doğum YılıGörüntüle
5SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Doğum YılıGörüntüle
6ÂSIMÎ, Mehmed Âsımî Efendid. ? - ö. 10 Ekim 1666Doğum YılıGörüntüle
7SEHMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1651-52Ölüm YılıGörüntüle
8SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Ölüm YılıGörüntüle
9ÂSIMÎ, Mehmed Âsımî Efendid. ? - ö. 10 Ekim 1666Ölüm YılıGörüntüle
10SEHMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1651-52MeslekGörüntüle
11SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737MeslekGörüntüle
12ÂSIMÎ, Mehmed Âsımî Efendid. ? - ö. 10 Ekim 1666MeslekGörüntüle
13SEHMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1651-52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂSIMÎ, Mehmed Âsımî Efendid. ? - ö. 10 Ekim 1666Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEHMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1651-52Madde AdıGörüntüle
17SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Madde AdıGörüntüle
18ÂSIMÎ, Mehmed Âsımî Efendid. ? - ö. 10 Ekim 1666Madde AdıGörüntüle