ÂZERÎ, İbrahim Bursalı

(d. ?/? - ö. 1119/1707-08)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrahim olan şair, Hz. İbrahim’den mülhem Âzerî mahlasını kullanmayı tercih etmiştir. XVII. asrın ikinci yarısında Bursa’da doğdu. Hayatı hakkında kaynaklardaki bilgiler oldukça sınırlıdır. İyi bir eğitim alan şair, Bursa’da mahkeme kâtibi olarak göreve başladı. Bu vazifeyle yetinmeyerek medrese tahsilini tamamladı ve mülazım oldu. Önce Köpüklü Medresesi’ne müderris tayin edildi. Belli bir süre bu medresede çalıştıktan sonra rütbesi yükseltilerek Defterdâr Yahya Efendi Medresesi’ne nakledildi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı azledildi ve küçük bir memuriyetle geçimini temin zorunda kaldı. 1119/1707-08 tarihinde memleketi Bursa’da vefat etti. Âzerî’nin eserleri ve edebî şahsiyeti hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Kütüphane kayıtları ve kataloglarda yapılan taramalarda mecmualarda Âzerî mahlaslı şairlere ait birçok şiir yer almaktadır. Bu şiirler Âzerî mahlaslı diğer şairlere de (Muallimzâde Âzerî, Edirneli Âzerî, İstanbullu Âzerî) ait olabileceğinden, müderris şairlerden Âzerî’nin şiirlerini tespit etmek zordur.

Kaynakça

Atlansoy, Kadir (1998). Bursa Şairleri. Bursa: Âsâ Kitabevi. 207.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (ty.). Türk Şairleri. C. I. 154-55.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: AKM Yay. 227.

İpekten, Haluk vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara:KB. Yay. 58.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Âzerî”. C. I. İstanbul: Dergâh Yay. 264.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 16.02.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cenâbundur sebeb bu kâ’inâta yâ Resûla’llâh

Şefâ‘atdür senün kârun usâta yâ Resûla’llâh

Görenler gül cemâlün tâ ebed ihyâ ider kalbin

Sebeb nûr-ı visâlündür hayâta yâ Resûla’llâh

Yolunda cân u başı terk idenler cümle ahyâdur

Senün lutfunladur ihyâ memâta yâ Resûla’llâh

Gubâr-ı pâyüni kuhl eyleyenler çeşm-i idrâke

Nazar itmezler aslâ mümkinâta yâ Resûla’llâh

Umar mahşerde senden Âzerî-i bî-çâre sultânum

Ola mazhar nigâh-ı iltifâta yâ Resûla’llâh

(Ergun, Sadeddin Nüzhet, (ty.). Türk Şairleri. C. I.155.)

Beyt

Âzerî gülşen-sarây-ı gamda aşk-ı yâr ile

Dâğlarla lâlezâra sîne benzer benzemez

(İnce, Adnan, (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: AKM Yay. 227.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1643-44Doğum YeriGörüntüle
2CEBRÎd. ? - ö. 1566\\\\\\\'dan sonraDoğum YeriGörüntüle
3İbrahim Ünal Taşkınd. 1941 - ö. 1989Doğum YeriGörüntüle
4AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1643-44Doğum YılıGörüntüle
5CEBRÎd. ? - ö. 1566\\\\\\\'dan sonraDoğum YılıGörüntüle
6İbrahim Ünal Taşkınd. 1941 - ö. 1989Doğum YılıGörüntüle
7AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1643-44Ölüm YılıGörüntüle
8CEBRÎd. ? - ö. 1566\\\\\\\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
9İbrahim Ünal Taşkınd. 1941 - ö. 1989Ölüm YılıGörüntüle
10AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1643-44MeslekGörüntüle
11CEBRÎd. ? - ö. 1566\\\\\\\'dan sonraMeslekGörüntüle
12İbrahim Ünal Taşkınd. 1941 - ö. 1989MeslekGörüntüle
13AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1643-44Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEBRÎd. ? - ö. 1566\\\\\\\'dan sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İbrahim Ünal Taşkınd. 1941 - ö. 1989Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1643-44Madde AdıGörüntüle
17CEBRÎd. ? - ö. 1566\\\\\\\'dan sonraMadde AdıGörüntüle
18İbrahim Ünal Taşkınd. 1941 - ö. 1989Madde AdıGörüntüle