ÂZERÎ, İbrahim Bursalı

(d. ?/? - ö. 1707-08/1119)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı İbrahim olan şair, Hz. İbrahim’den mülhem Âzerî mahlasını kullanmayı tercih etmiştir. XVII. asrın ikinci yarısında Bursa’da doğdu. Hayatı hakkında kaynaklardaki bilgiler oldukça sınırlıdır. İyi bir eğitim alan şair, Bursa’da mahkeme kâtibi olarak göreve başladı. Bu vazifeyle yetinmeyerek medrese tahsilini tamamladı ve mülazım oldu. Önce Köpüklü Medresesi’ne müderris tayin edildi. Belli bir süre bu medresede çalıştıktan sonra rütbesi yükseltilerek Defterdâr Yahya Efendi Medresesi’ne nakledildi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı azledildi ve küçük bir memuriyetle geçimini temin zorunda kaldı. 1119/1707-08 tarihinde memleketi Bursa’da vefat etti. Âzerî’nin eserleri ve edebî şahsiyeti hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Kütüphane kayıtları ve kataloglarda yapılan taramalarda mecmualarda Âzerî mahlaslı şairlere ait birçok şiir yer almaktadır. Bu şiirler Âzerî mahlaslı diğer şairlere de (Muallimzâde Âzerî, Edirneli Âzerî, İstanbullu Âzerî) ait olabileceğinden, müderris şairlerden Âzerî’nin şiirlerini tespit etmek zordur.

Kaynakça

Atlansoy, Kadir (1998). Bursa Şairleri. Bursa: Âsâ Kitabevi. 207.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (ty.). Türk Şairleri. C. I. 154-55.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: AKM Yay. 227.

İpekten, Haluk vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara:KB. Yay. 58.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Âzerî”. C. I. İstanbul: Dergâh Yay. 264.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 16.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cenâbundur sebeb bu kâ’inâta yâ Resûla’llâh

Şefâ‘atdür senün kârun usâta yâ Resûla’llâh

Görenler gül cemâlün tâ ebed ihyâ ider kalbin

Sebeb nûr-ı visâlündür hayâta yâ Resûla’llâh

Yolunda cân u başı terk idenler cümle ahyâdur

Senün lutfunladur ihyâ memâta yâ Resûla’llâh

Gubâr-ı pâyüni kuhl eyleyenler çeşm-i idrâke

Nazar itmezler aslâ mümkinâta yâ Resûla’llâh

Umar mahşerde senden Âzerî-i bî-çâre sultânum

Ola mazhar nigâh-ı iltifâta yâ Resûla’llâh

(Ergun, Sadeddin Nüzhet, (ty.). Türk Şairleri. C. I.155.)

Beyt

Âzerî gülşen-sarây-ı gamda aşk-ı yâr ile

Dâğlarla lâlezâra sîne benzer benzemez

(İnce, Adnan, (hzl.) (2005). Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: AKM Yay. 227.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GAMÎd. ? - ö. 1497/98Doğum YeriGörüntüle
2BURSEVÎ, Muhyiddin Efendid. ? - ö. 1680Doğum YeriGörüntüle
3NİYÂZÎ, Niyâzî-i Kadîmd. ? - ö. 1508 ?Doğum YeriGörüntüle
4GAMÎd. ? - ö. 1497/98Doğum YılıGörüntüle
5BURSEVÎ, Muhyiddin Efendid. ? - ö. 1680Doğum YılıGörüntüle
6NİYÂZÎ, Niyâzî-i Kadîmd. ? - ö. 1508 ?Doğum YılıGörüntüle
7GAMÎd. ? - ö. 1497/98Ölüm YılıGörüntüle
8BURSEVÎ, Muhyiddin Efendid. ? - ö. 1680Ölüm YılıGörüntüle
9NİYÂZÎ, Niyâzî-i Kadîmd. ? - ö. 1508 ?Ölüm YılıGörüntüle
10GAMÎd. ? - ö. 1497/98MeslekGörüntüle
11BURSEVÎ, Muhyiddin Efendid. ? - ö. 1680MeslekGörüntüle
12NİYÂZÎ, Niyâzî-i Kadîmd. ? - ö. 1508 ?MeslekGörüntüle
13GAMÎd. ? - ö. 1497/98Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BURSEVÎ, Muhyiddin Efendid. ? - ö. 1680Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİYÂZÎ, Niyâzî-i Kadîmd. ? - ö. 1508 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GAMÎd. ? - ö. 1497/98Madde AdıGörüntüle
17BURSEVÎ, Muhyiddin Efendid. ? - ö. 1680Madde AdıGörüntüle
18NİYÂZÎ, Niyâzî-i Kadîmd. ? - ö. 1508 ?Madde AdıGörüntüle