AZMÎ, Hasan Paşa-zâde

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hasan Paşa-zâde diye tanındı. Sadeddin Nüzhet Ergun, Millet Kütüphanesi’ndeki bir mecmuada (AE ME 717) “Hasan Paşazâde Azmî” başlığıyla bir na’tının kayıtlı olduğunu, mecmuada genellikle 19. asrın ilk yarısında yaşayan şairlerin manzumelerinin görüldüğünü, bu sebeple Azmî’nin de aynı asır şairlerinden olabileceğini ifade eder (yty: 640).

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. II. İstanbul. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Na’t

Cemâlin pertev-i nûr-ı Hudâ’dır yâ Resûlallâh

Cebînin ufk-ı şems-i Ve’d-duhâdır yâ Resûlallâh

 

Harîm-i lî-maallahî’ye zâtındır sezâ ancak

Tecelliyât-ı Hak sana sezâdır yâ Resûlallâh

 

Şeb-i esrâda cevlângâhın oldı âlem-i lâhût

Mahall-i vuslatın bezm-i denâdır yâ Resûlallâh

 

Dü çeşm-i Hak-perestin kuhl-ı hubbullah ile mekhûl

K’anın vassâfı mâ-zâg u tegadır yâ Resûlallâh

 

Harem-gâh-ı mukaddesde imâmü’l-müslimîn oldun

Ki zâtın o gürûha muktedâdır yâ Resûlallâh

 

Seni vasf eylemek haddim değil ey nâzenîn-i Hak

Ki meddâhın Cenâb-ı Kibriyâ’dır yâ Resûlallâh

 

Kebâir pîşe-i ümmet şefâatle mübeşşerdir

Kulun da o gürûha pîşvâdır yâ Resûlallâh

 

İki âlemde Azmî lutfuna muhtâcdır bî-şek

Garîb ü derdmend ü bî-nevâdır yâ Resûlallâh

(Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. II. İstanbul. 640.)