AZMÎ, Mehmed

(d. 1829/1245 - ö. 1893/1310-11)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed’dir. Şiirlerinde Azmî mahlasını kullandı. 1245/1829 yılında İstanbul’da doğdu. El-Hac Mehmed Cennet Efendi’nin oğludur. 1256/1840’ta Mekteb-i Maârif-i Adliye’de öğrenimini tamamladı. 1263/1846’da sınavla Anadolu Masârifât Muhasebesine memur oldu. 1268/1851’de Halvetiye tarikatı mensubu ve Kuşadalı İbrahim Efendi’nin halifelerinden Ruscuklu Ali Fethî Efendi’den vekâlet aldı. 1310-111893 yılında vefat etti. Sicill-i Osmânî’de ölüm tarihinin 1860’larda olduğu kayıtlıdır (Aktan vd. 1996: 543).

Mecmua tarzında hazırlanmış matbu bir eseri ile bir miktar sanatlı şiiri vardır.

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Ayan, Gönül (2002). “Azmî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.2. Ankara: AKM Yay. 112.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 14.01.2015]

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C. II. İstanbul.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 16.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Na’t-ı Şerîf

Vücûdun pertev-i nûr-ı Hudâdır yâ Resûlallah

Cemâlin mihr-i rahşan-ı Hudâdır yâ Resûlallah

Fürûğ-ı tal‘atından iktibâs-ı nûr içün her dem

Derinde mihr ile meh cebhe-sâdır yâ Resûlallah

Zehî bedrü’d-dücâ kim şu‘le-i mihr-i cebîninden

Dil-i zulmet-serâ pertev-rübâdır yâ Resûlallah

Vücûd-ı rahmet-i mahzın zuhûra gelmeden maksad

Usât-ı ümmete haktan atâdır yâ Resûlallah

Nice bîmâr-dilânı yek nefeste zinde eylersin

Makâlin âb-ı Hızr-ı cân-fezâdır yâ Resûlallah

Kalem-cünbân-ı na‘t olmak ne haddi abd-i nâçîzin

Senin meddâh-ı hüsnün kibriyâdır yâ Resûlallah

Hezârâsâ kalem-i şâh-ı benân fikrim üzere

Nevâlar itse vasfınla becâdır yâ Resûlallah

Günahkârım siyeh-rûyum eger ki rûz-ı mahşerde

Şefi‘ olmaz isen hâlim fenâdır yâ Resûlallah

Meded ol dest-gîr u çâre-sâzı Azmî-i zârın

Garîb u hâksâr u bî-nevâdır yâ Resûlallah

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [Erişim tarihi: 14.01.2015]. 307-308.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hiç, Melekd. 1893? - ö. 6 Ocak 1964Doğum YeriGörüntüle
2YEKTÂ, Yektâ Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SELÎM, Edirnekapılıd. ? - ö. 1766-67Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
6NAZMİ, İsmaild. 1829 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
7CELÂLÎ, Mustafad. 1829-1830 - ö. 1893-1894Ölüm YılıGörüntüle
8RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
9RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
10REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865MeslekGörüntüle
11Sami N. Özerdimd. 1 Ekim 1918 - ö. 5 Mart 1997MeslekGörüntüle
12Salâh Birseld. 14 Kasım 1919 - ö. 10 Mart 1999MeslekGörüntüle
13NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullud. 1826 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂCÎ/TÜRÂBÎ/VELİYÜDDÎN, Türâbî Veliyüddîn Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BAHTÎ, Sultan 1. Ahmedd. 1590 - ö. 1617Madde AdıGörüntüle
17DİVÂNÎ/SEM‘Î, Sultan Dîvânî Mehmed Semâ‘î Deded. ? - ö. 1529Madde AdıGörüntüle
18ŞEVKÎ, Çömez-zâde Mehmed Şevkî Efendid. ? - ö. 1688-89Madde AdıGörüntüle