BAHÂYÎ, Bahâeddînzâde Abdullah Bahâyî Efendi

(d. ?/? - ö. 1587/996)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdullah'tır. Şeyh Bahâeddinzâde’nin oğludur. Bir dönem Ebu Suud Efendiden ders aldı. Rumeli’ye kazasker olduktan sonra Mısır’a ve Mekke'ye kadı olarak tayin edili. Mekke’de 996/1587 yılında öldü. Beyânî tezkiresinde şiiri övülür (Kutluk 1997: 46).

Kaynakça

Kayabaşı, Bekir (1997). Kafzâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Ünv.
Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâi’rü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.
Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.
Kutluk, İbrahim(hzl.)(1997). Beyânî Mustafa bin Carullah, Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: TTK Yay.
Kutluk, İbrahim (hzl.)(1989). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, C. I. Ankara: TTK Yay.

Müstakim-zâde Süleymân Sa‘deddin Efendi, (2000). Mecelletü’n-Nisâb. Tıpkıbasım. Ankara: KB Yay.

Şemseddin Sami (1891). Kamûsu’l-A’lâm. C.II. İstanbul: Mihran Matbaası.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP DİNÇER BERDİBEK
Yayın Tarihi: 07.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Hâk-ı râhun fikri me’nûs-ı dil-i mehcûr olur
Sanma kim gözden ırâg olan gönülden dûr olur

***

Hezârân bülbül-i zârun gözi degmiş o bir güldür
O şuhun sanma gül-gûnî kabası çeşm-i bülbüldür  

Kayabaşı, Bekir (1997). Kafzâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 203-204. 

***

Gazel

Eşküm cihânı tutdı karalar seçilmedi
Ammâ hevâ-yı hâl ü hattından geçilmedi

Yaz gönlümi diyü ana nâlişler eyledüm
Hattı cefâlar eyledi yazup yanılmadı

Çeksem sahîfe-i dile nâmun nola nişân
Bir şâh-ı hüsn var mıdur adı çekilmedi

Mücellâ-yı rûh olalı bahâyî ruh-ı nigâr
Âyîne-yi Sikenderde aslâ bakılmadı

***
Gazel

Tûtîyâ isteyicek çeşmüme ben bîçâre
Göz karardup düşerin hâk-i reh-i dildâra

xx

Tâb-ı ruhsârı ser-i zülf ile cânânun
Bir ‘alevdir deheninden çıkar ejderhânun

xx

Zahm-ı cigerim gördi katl eyledi tîrün
İşler bitürür ol dahı peykânun ucından

Pâ bûsına el virmedi yârün hacl itdi
Düşdi yüzimüz yirlere dâmânun ucından

Bir egri iki yüzlü münâfıkdur efendi
Dûr itme beni hançer-i bürrânun ucından 

Kutluk, İbrahim (hzl.)(1989). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. I. Ankara: TTK Yay. 223-225.