BÂHİR, Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendi

(d. ?/? - ö. 1718/1130)
Dîvân Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Halîl olan Bâhir, daha çok Emrudcu-zâde ismiyle meşhur olmuştur (Çapan 2005: 111; İnce 2005: 235). Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendi İstanbul Kasımpaşa’da doğdu (Çapan 2005: 111; İnce 2005: 235). Kaynaklarda Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendi’nin doğum tarihi hakkında bilgi bulunmamakla birlikte ölüm tarihi Tuhfe-i Nâ’ilî’de 1130/ 1718 olarak zikredilir (Tuman 2001: I/87). Edebî yönü hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmayan ancak iyi bir eğitim aldığı vurgulanan Bâhir Efendi, yaşadığı asrın şairleri arasında kendine bir yer edindi (Çapan 2005: 111; İnce 2005: 235).

Kaynakça

Altun, Kudret (haz.) (1997). Tezkire-i Mucîb. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.
Atâî, Nevî-zâde (1989). Hadâiku’l-Hakâik fi Tekmileti’ş-Şakâık. İstanbul: Çağrı Yay.
Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmanlı Müellifleri (I-II-III). Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Çapan, Pervin (haz.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr). İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay: 111-112.
İnce, Adnan (haz.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş Şu’arâ. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî (Dîvân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri). (Tıpkıbasım: Cemal Kurnaz-Mustafa İsen). 2 Cilt. Ankara: Bizim Büro Yay: 87.
Yılmaz, Kâşif (haz.) (2001). Güftî ve Teşrîfâtü’ş-Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.
Zavotçu, Gencay (haz.) (2009). Zehr-i Mār-zāde Seyyid Mehmed Rızā Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Kocaeli: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGEHAN U. EKE
Yayın Tarihi: 06.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Hat-âver olalı o şehin i’tibârı var
Dürr-i yetîmveş güherinde gubârı var

Bülbül çemende ol güle üftâde sen misin
Anın yanında sencileyin sad hezârı var

Seyr-i çemende kendisin âzâde-ser sanır
Servin başında dahi kavak rûzgârı var

Eyler niyâz-ı bü’l-hevesân vahşetin füzûn
Zîrâ ki ol perîye hukûsun da bârı var

Bâhir o hatt u hâl ile gûyâ ol âfetin
Bir nüshadır cemâli muhassa kenârı var

(Çapan 2005: 111-112; İnce 2005: 235)


***

Şarâb iç çeşm-i pâkin neş’e-dâr-ı tâ-be-gîr olsun
O süst-endâmlık gitsin biraz cünbiş-pezîr olsun

Hediyye Bâhir’in haddi degildir gerçi sultânım
Bu elfâz-ı perîşân tuhfe-i îd-i fakîr olsun

Çapan, Pervin (haz.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr). İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay: 111-112.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Doğum YeriGörüntüle
2HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YeriGörüntüle
3HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Doğum YılıGörüntüle
5HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YılıGörüntüle
6HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Doğum YılıGörüntüle
7ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Ölüm YılıGörüntüle
9HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Ölüm YılıGörüntüle
10ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÂRİF, Abdülbâkî Ârif Efendid. 1642-43 - ö. 1713-14Madde AdıGörüntüle
14HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Madde AdıGörüntüle
15HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Madde AdıGörüntüle