BÂKÎ, Kepenekçi-zâde Mehmed Abdülbâkî Efendi

(d. ?/? - ö. 1644/1053)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed olan Bâkî, İstanbul’da doğdu(Çapan 2005: 95). Kepenekçi-zâde ismiyle meşhur olan Bâkî, Âhî-zâde Abdulhalîm Efendi’den mülazım oldu (Altun 1997: 23). İyi bir tahsil aldığı belirtilen Bâkî, bazı kazalarda kadılık vazifesinde bulunmuştur (Çapan 2005: 95). Asrın beğenilen şairlerinden biri olan Kepenekçi-zâde Bâkî, XVI. asrın Sultânü’ş -şuarâ’sı Bâkî’nin büyük şöhretinden dolayı bazı kaynaklarda Bâkî-i Sânî (İkinci Bâkî) olarak anılır (Altun 1997: 23, İpekten 1988: 66-67). Doğum tarihi ile ilgili kayıt bulunmayan Bâkî’nin ölüm tarihi kaynaklarda 1053 / 1644 olarak zikredilir.

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay: 23

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.
Eyduran, Aysun S. (haz.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi (Tezkiretü’ş-Şu’arâ). Ankara: KTB Yay.
İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.
Kâtip Çelebi (2007). Keşfu’z-Zunûn. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989) (hzl.). Nev’îzâde Atâyî Şakâyıku'n-Nu‘mâniyye ve Zeyilleri (Hadâ’iku’l-Hakâyık Fî Tekmileti’ş-Şakâyık). C. 2. İstanbul: Çağrı Yay.
Solmaz, Süleyman (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara AKM Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGEHAN U. EKE
Yayın Tarihi: 26.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Seyle verdi hâsıl-ı ömrüm nice bir cûş eder
Nîl-i eşkün bir karârı yok mu tûfan tâ-be-key

Bâkiyâ dil-bersiz âdem bâğ-ı dehri neylesin
Böyle bîhûde temâşâ-yı gülistan tâ-be-key

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 95)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞERÎF, Mehmed Şerîf Efendid. 1717 - ö. 1790Doğum YeriGörüntüle
2BÂHİR, Sokulluzâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Beyd. ? - ö. 1750-51Doğum YeriGörüntüle
3Simavi, Sedatd. 1898 - ö. 11 Aralık 1953Doğum YeriGörüntüle
4ŞERÎF, Mehmed Şerîf Efendid. 1717 - ö. 1790Doğum YılıGörüntüle
5BÂHİR, Sokulluzâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Beyd. ? - ö. 1750-51Doğum YılıGörüntüle
6Simavi, Sedatd. 1898 - ö. 11 Aralık 1953Doğum YılıGörüntüle
7ŞERÎF, Mehmed Şerîf Efendid. 1717 - ö. 1790Ölüm YılıGörüntüle
8BÂHİR, Sokulluzâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Beyd. ? - ö. 1750-51Ölüm YılıGörüntüle
9Simavi, Sedatd. 1898 - ö. 11 Aralık 1953Ölüm YılıGörüntüle
10ŞERÎF, Mehmed Şerîf Efendid. 1717 - ö. 1790MeslekGörüntüle
11BÂHİR, Sokulluzâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Beyd. ? - ö. 1750-51MeslekGörüntüle
12Simavi, Sedatd. 1898 - ö. 11 Aralık 1953MeslekGörüntüle
13ŞERÎF, Mehmed Şerîf Efendid. 1717 - ö. 1790Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BÂHİR, Sokulluzâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Beyd. ? - ö. 1750-51Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Simavi, Sedatd. 1898 - ö. 11 Aralık 1953Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞERÎF, Mehmed Şerîf Efendid. 1717 - ö. 1790Madde AdıGörüntüle
17BÂHİR, Sokulluzâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Beyd. ? - ö. 1750-51Madde AdıGörüntüle
18Simavi, Sedatd. 1898 - ö. 11 Aralık 1953Madde AdıGörüntüle