BÂKÎ, Sünbülzâde Abdülbâki Efendi

(d. ?/? - ö. 1812-13/1227)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Sünbülzâde Vehbî’nin ağabeyi Fâzıl Mehmed Emin Efendi’nin oğlu olduğu için Sünbülzâde Abdülbâki Efendi olarak tanındı. Ailesi aslen Maraşlı olup İstanbul’a göç etti. Babası Mehmed Emin Efendi, Pîrîzâde Osman Molla’ya mektupçuluk yapan bir münşiydi. Medrese öğrenimi gördü. Torunzâde Mehmed Efendi’ye kethüda oldu. Rumeli’nde kadı iken 1212 yılı sonlarında (1807) Âmedî odasına memur olarak atandı. 1233/1808-09 yılında tezkere-i sani görevine getirildi. 1227/1812-13 yılında memuriyetle Belgrad’a giderken Şumnu’ya uğradı. Burada yakalandığı vebadan kurtulamayarak vefat etti. Esad (Oğraş 2001: 59) ve Fatin (Çifçi: 64) tezkirelerinde “Şumnu’da Bâkî Efendi oldu tâ‘ûndan şehîd” mısraı ile vefatına tarih düşüldü. Mezarı Şumnu’dadır.

Arif Hikmet (Çınarcı 2007: 32)’e göre şiir ve inşada kudretli idi. Fatin (Çifçi: 64) bir tarih mısraını örnek vermiş ve şiirlerini görmediğini belirtmiştir.

Kaynakça

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr . http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.04.2014]. 64.

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 31-32.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 67.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 02.04.2014]. 59.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977).“Bâkî (Sünbülzâde)”. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 303.

Üzgör, Tahir (2002). “Bâkî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: AKM Yay. 158.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Târih

Muhammed Begefendi şıkk-ı evvel oldu devletde

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.04.2014]. 64.)