BEHCET AĞA, Enderunlu

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi, doğum yeri ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Enderun'da yetişip burada görev yaptığı için Enderunlu sanıyla tanındı. Enderun'da güğümcübaşılık görevinde bulundu. II. Mahmûd dönemi şairlerindendir. Şiirlerine örnek Atâ Târîhi'ndedir.

 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Müfredler

Beni ağlatdığı-çün gam yemem ammâ belâ bunda

Bu baht-ı nâ-be-sâmânım bana ağyârı güldürdü

Pâdişâh-ı taht-gâh-ı aşk olaldan Behcetâ

Muktezâ-yı aklı hep sürdüm çıkardım sîneden

Bâğ-ı cihânda ana felek lâle koymuş ad

Bir katredir ki dâğ-ı dilimden çekîdedir

Fenn-i hulyâda gönül her ne ki te'lîf etse

Evvelîn-mertebe dîbâceye îrâd yazar

Bî-gümân eyler temessül sûret-i ayba hüner

Fırsat-ı güftâr yâ Rab düşmesün bed-gûlara

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay. 551.)