BEHCETÎ/Behcetî Efendi, Baltacı Halîfe

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Enderunlu Behcetî Efendi, Baltacı Halîfe olarak bilinir. 1695-1703 yılları arasında hüküm süren Sultan II. Mustafa (salt. 1695-1703) dönemi şairlerindendir. Sadece bir beyti günümüze ulaşmıştır. Bu şiir Enis Recep Dede'nin (ö. 1147 / 1734) "kat kat olsun" redifli gazeliyle aynı rediftedir. Salim'in bildirdiğine göre Recep Dede'nin bu şiirinde "kat kat helal olsun" sözü bir zamanlar şairler arasında itibar görmüş olup herkes bu vadide birbirine nazire söylemiştir. Fakat bu zeminde böyle beğenilen bir beyit yazılmamıştır. Behcetî Efendi'nin de eldeki tek beyti Enis Recep Dede'nin gazelinde geçen "kat kat helâl olsun" deyimi çerçevesinde yazılmıştır. Bu deyimle yazılan gazellerin matlaları, Tayyarzâde Atâ'nın Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn adlı eserde toplu olarak bulunmaktadır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(2010).  Tayyarzade Atâ, Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn. C.4. İstanbul Kitapevi Yay. 390.

Ceyhan, Adem (1990). Enîs Recep Dede, Hayatı, Eserleri, Divânı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay.175.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 112.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay. 32-33.

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.11.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Efendim sînem üzre şerme satr-ı arz-ı hâl olsun

Rakîbin katline fermân buyur kat kat helâl olsun

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.112.)