BEHLÛL

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğan şairin asıl adı Behlûl’dur. İsmini mahlas olarak kullanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman dönemi şairlerindendir. İmamlık, cüzhanlık ve öğretmenlik yapan şair, sesinin güzelliği ile meşhur olmuştur. İlme düşkün, marifet ehli ve aynı zamanda hafızdır (Kılıç 2010: 444, Canım 2010: 196, Eyduran 2009: 188, Tuman 2001: 113). Behlûl’un ölüm tarihi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Sicill-i Osmânî’de Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının ortalarında öldüğü kayıtlıdır (Akbayar 1998: 365).

Latîfî, şiirlerini beğendiği Behlûl’un manzum ve mensur olmak üzere birkaç eserinin olduğunu söylese de (Canım 2000: 196-97) şimdilik bu eserler elde değildir. Ancak bazı şiir mecmualarında Behlûl’a ait şiirlere rastlanmaktadır. Bunlardan biri de 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasıdır. Bu mecmuada “Elân İslambolda imâm olan Behlûl Halîfe” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 8b) ibaresiyle kayıtlı şair hakkında kısa bir bilgi ve bir gazeli bulunmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî . C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şu'arâ ve Tabsıratü'n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul.

İpekten, Halûk (vd.) (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479.

Sungurhan Eyduran, Aysun(hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi 10.10.2013].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.11.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Oldı serâ-yı sînede dil şehriyâr-ı ‘aşk

Olsun müsellem aña yeridür diyâr-ı ‘aşk

Var tekyegâh-ı gussanuñ abdâlı ol diyü

Râh-ı fenâya saldı beni ihtiyâr-ı ‘aşk

Dil murgı gördi dâne-i hâl-i siyâhını

Baglandı bâg-ı zülfine oldı şikâr-ı ‘aşk

Ma’mûre-i beden yıkılursa ‘aceb degül

Muhkem olurdı şehr-i dilümde hisâr-ı ‘aşk

‘Aşkuñda puhte kılmaga Behlûl-ı ‘âşıkı

Turmaz yakar derûnını her demde nâr-ı ‘aşk

 (Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 8b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİLMÎ, Elmastıraş-zâde Mustafa Hilmîd. 1840 - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
2RUHULLAH/RUHÎ, Ahmet Rıfkıd. 1884 - ö. 1935Doğum YeriGörüntüle
3FAHRÎ, Zeyrek-zâdelid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HİLMÎ, Elmastıraş-zâde Mustafa Hilmîd. 1840 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
5RUHULLAH/RUHÎ, Ahmet Rıfkıd. 1884 - ö. 1935Doğum YılıGörüntüle
6FAHRÎ, Zeyrek-zâdelid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HİLMÎ, Elmastıraş-zâde Mustafa Hilmîd. 1840 - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
8RUHULLAH/RUHÎ, Ahmet Rıfkıd. 1884 - ö. 1935Ölüm YılıGörüntüle
9FAHRÎ, Zeyrek-zâdelid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HİLMÎ, Elmastıraş-zâde Mustafa Hilmîd. 1840 - ö. 1881MeslekGörüntüle
11RUHULLAH/RUHÎ, Ahmet Rıfkıd. 1884 - ö. 1935MeslekGörüntüle
12FAHRÎ, Zeyrek-zâdelid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HİLMÎ, Elmastıraş-zâde Mustafa Hilmîd. 1840 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RUHULLAH/RUHÎ, Ahmet Rıfkıd. 1884 - ö. 1935Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FAHRÎ, Zeyrek-zâdelid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİLMÎ, Elmastıraş-zâde Mustafa Hilmîd. 1840 - ö. 1881Madde AdıGörüntüle
17RUHULLAH/RUHÎ, Ahmet Rıfkıd. 1884 - ö. 1935Madde AdıGörüntüle
18FAHRÎ, Zeyrek-zâdelid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle