BEKTAŞ BABA

(d. 1833/1249 - ö. 1891/1309)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bektaş Baba, Molla Mehmed adlı birinin oğludur. Şiirlerinde Bektaş Baba mahlasını kullanan âşık, tahminen 1249/1833 tarihinde doğmuş ve 1309/1891’de vefat etmiştir. Kendisine “baba” denmesi, bir gün umuma ait bir niyâzının tesadüfen kabule mazhar olmasından ileri gelmiştir. Antep’in Uzunçarşı Semtinde aktarlık yapmıştır. Ömrünün son demlerini fakr u zaruret içinde geçirmiştir (Yener 1934: 106).

Dönem şairlerinin şiirlerinde kendisinin adının geçmesi, onunla ilgilenildiğini ve sevildiğini göstermektedir. Mazhar Efendi'nin Esmedikçe Baba Bektaş’ın nesîm-i himmeti/Açamazsın gülşen-i tab‘ın sen aslâ ey sabâ beytindeki Bektaş Baba, bu kişidir. Ayrıca, çağdaşlarından Bülbüzâde Abdullah Edip Efendi, Bektaş Baba'ya 17 beyitlik manzum bir mektup yazmıştır. 

Kaynakça

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 05.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Mektup

Kerâmetmendimiz Bektaş Baba

Bize bir nâmeniz erişdi ammâ

Ne nâme dâfi’-i endûh u gamdır

Cerâhât-ı dil ü tab’ıma emdir

Bektaş Baba’nın verdiği cevap ise şöyledir:

Fazîletli benim cânım efendim

Kemâl-i fazlda âlem-pesendim

 Bize bir nâmeniz çün oldu vâsıl

Gidip gamlar ferahlar oldu hâsıl

Ne nâme bir sa‘âdet lafzı gûyâ

Ki meknûn olmuş anda dürr-i ma‘nâ

Ne nâme anda her bir beyt-i rengîn

Sanâyîde nigârı hâne-i Çîn

Alıp ol nâmeyi derhâl gitdim

Ahibbâ gözlerin hep rûşen etdim

Selâm eyler sana cümle ehibbâ

Husûsâ bendeniz Bektaş Baba

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları, s. 195.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Doğum YeriGörüntüle
2HÂFIZ, Abdülmecidzâde Hafız Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FÂTİHÎ, Şeyhzâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MİRZA MEHEMMED KATİB KARABAĞd. 1833 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
5SERDARÎ, Hacıd. 1833 - ö. 1919/1922Doğum YılıGörüntüle
6RÂZÎ, Arapkirlid. 1833 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RÛŞEN, Mudanyalızâde Mehmed Rûşen Tevfikîd. ? - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8NÂFİ', Abdünnâfi' İffet Efendid. 1823 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSEYİNd. 1811 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10HULÛSÎ, Ömerd. 1805 - ö. 1868MeslekGörüntüle
11AHMED HAMDİ, Rizelid. 1843 - ö. 1886\\\'dan sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KUDDUSİ, Ahmedd. 15.07.1769 - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13YUSUF DEDEd. 1834 - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HAZÂNÎ/ESÎRÎ, Eflatund. ? - ö. 1569Madde AdıGörüntüle
16NÂZIMd. ? - ö. 10 Aralık 1875’te hayattaMadde AdıGörüntüle