BERKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Berkî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyıl ve öncesi dönemdeki şairlerin şiirlerini ihtiva eden ve bu yüzyılda yazıldığı tahmin edilen bir şiir mecmuasında (Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan 62) şaire ait “Berkî Bey” ibaresiyle kayıtlı bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem göz önünde bulundurulduğunda Berkî’nin 16. yüzyıl şairlerinden olduğu söylemek mümkündür.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Süleymaniye Kütüphanesi. Ali Nihat Tarlan 62. vr. 122a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül tıflın yitürdüm dergeh-i dildârı görsünler

Anun ardınca cân varmazdan önden varıgörsünler

Bu cismüm sarı atlasdur velî hicrânı gâyet çok

Meded bir âl ile ol gül-izâra sarıgörsünler

Kosunlar ar’ar[ı] ol şîve-i reftâra baksunlar

Niderler şekkeri bu lezzet-i güftâr[ı] görsünler

Ser-i kûyında ol gonce nikâbın açuban yüzden

Didi bâg-ı İremde açılan gülzâr[ı] görsünler

Figânum göklere çıkdı o yâr işitmez ey Berkî

Aceb uyhuya mı vardı meded uyar[ı]görsünler

Mecmû’a-i Eş’âr. Süleymaniye Kütüphanesi. Ali Nihat Tarlan 62. vr. 122a.