BESÎM BEY, Enderunlu, Hazineli

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum yeri, doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Enderun'da yetiştiği için Enderunî Besîm Bey sanıyla anılıyor. Hazine koğuşunda görev yaptı. II. Mahmûd dönemi şairlerindendir. Şiirlerine örnek Atâ Târîhi'ndedir.

 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. V. İstanbul: Kitabevi Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şarkı

Bezmi pür-nûr-ı cemâlin ile pür-tâb idelim

Bu gece meclise gel biz bize meh-tâb idelim

Dil-i mihnet-zedeyi bârî safâ-yâb idelim

Bu gece meclise gel biz bize meh-tâb idelim

Şâhbâzım sana bin cân ile oldum hayrân

İntizâr âteşine yakma derûnum her ân

Râh-ı teşrîfine bakmakdayım ey âfet-i cân

Bu gece meclise gel biz bize meh-tâb idelim

Nâr-ı hasret ile iklîm-i tenim sûzândır

Ser-te-ser mülk-i derûn pâdişehim vîrândır

Meh yüzün görmeyeli hayli vakit nâlândır

Bu gece meclise gel biz bize meh-tâb idelim

Pek recâ eylerim ey dilber-i hurşîd-nazîr

Külbe-i muzlimini eyle Besîm'in tenvîr

İşte bedr olmuş iken pâdişehim mâh-ı münîr

Bu gece meclise gel biz bize meh-tâb idelim

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. V. İstanbul: Kitabevi Yay. 543.)