BEZMÎ, Korucu Ahmed Çelebi, Müderris Bezmî, Nâbînâ, Kör Bezmî

(d. ?/? - ö. 1026/1617)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Ahmet Bezmî Çelebi’dir. İstanbullu olan ve Sultan I. Ahmet (d.998/1590-ö.1026/1617) döneminde yaşayan Bezmî, Bektaşiliğin korucu zümresindendir. Gözleri görmediğinden “A’mâ”, “Nâbînâ” veya “Kör” olarak da anılan Bezmî, M. Sadeddin Efendi’nin Mecelletü’n-Nisâb’ında (Kılıç 2002: 263’ten) ve Tuhfe-i Nailî’de (Kurnaz-Tatçı 2001: 96) müderris olarak zikredilir. 1026/1617 senesinde vefat eden Bezmî’nin ölümüne Hâşimî, “Hay geçdi terk idüp bu meclisi Bezmî kodı” mısrasını söylemiştir (Fâizî, 18b). Fâizî’nin verdiği bilgiye göre Bezmî’nin üç adet divanı bulunmaktadır.

Kaynakça

Fâizî Kaf-zâde. Zübdetü’l-Eş’âr. Millet Kütüphanesi, AE nr: 1325. 

Kılıç [Hançerlioğlu], Filiz (2002). "Bezmî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: AKM Yay. 263.

İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyâzü’ş-Şuarâ. Millet Kütüphanesi, AE nr. 765. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET DOĞAN
Yayın Tarihi: 02.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Çekdi sanemâ sînesine nâme elifler

Destündeki kilk-i güher-efşânun ucından

---

Dilber odur ki âyîneveş sînesin açup

‘Uşşâka nâz ile diye seyr eyle gel beri  

Fâizî Kafzâde. Zübdetü’l-Eş’âr. Millet Kütüphanesi, AE nr. 1325. vr. 18b.

Gözi merdümlerinden isteme ey haste-dil çâre

Müyesser ola mı görmek gelüp bîmâr bîmârı  

(Riyâzî. Riyâzü’ş-Şuarâ. Millet Kütüphanesi,.AE nr. 765. vr. 37b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendid. ? - ö. 1861 ds.Doğum YeriGörüntüle
2KİRÂMÎd. ? - ö. 1574/75Doğum YeriGörüntüle
3Osman Fahrid. 1890 - ö. 1920Doğum YeriGörüntüle
4FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendid. ? - ö. 1861 ds.Doğum YılıGörüntüle
5KİRÂMÎd. ? - ö. 1574/75Doğum YılıGörüntüle
6Osman Fahrid. 1890 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
7FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendid. ? - ö. 1861 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8KİRÂMÎd. ? - ö. 1574/75Ölüm YılıGörüntüle
9Osman Fahrid. 1890 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
10FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendid. ? - ö. 1861 ds.MeslekGörüntüle
11KİRÂMÎd. ? - ö. 1574/75MeslekGörüntüle
12Osman Fahrid. 1890 - ö. 1920MeslekGörüntüle
13FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendid. ? - ö. 1861 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KİRÂMÎd. ? - ö. 1574/75Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Osman Fahrid. 1890 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendid. ? - ö. 1861 ds.Madde AdıGörüntüle
17KİRÂMÎd. ? - ö. 1574/75Madde AdıGörüntüle
18Osman Fahrid. 1890 - ö. 1920Madde AdıGörüntüle