BEZMÎ, Mustafa Bezmî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1069/1658-59)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mustafa Bezmî Çelebi. Asıl adı Mustafa'dır. Yenikapı Mevlevihanesi'ni kuran Mehmed Efendi'nin torunlarındandır. İstanbul'da doğdu. Bazı vezirlere divan kâtipliği yaptı. Emekli edildikten sonra Yeniçeri ağası Tekirdağlı Mustafa Paşa'nın musahibi oldu. Viyana kuşatmasında 1094/1682-83 yılında öldü. Yümnî'ye göre 1094/1682-83 yılında vefat eden Yasakçızâde Bezmî'dir. Bezmî'nin vefat tarihi 1069/ 1658-59'dur. (Kurnaz-Tatçı 2001: 61) Muhasara'da ayağına humbara isabet etti. Safâyî'ye göre Dîvân sahibidir. Kâfile-i Şuarâ'da Yasakçızade İbrahim Bezmî için söylenen tarihlerin Mustafa Bezmî'ye kaydedilerek vefatının 1094/1682-83 gösterilmesi yanlıştır.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.102.

Erdem, Sadık (hzl.) (2013). Mehmet Sâlih Yümnî-Tezkire-i Şuarâ-yı Yümnî. Ankara : TTK Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl. ) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 96.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 2. İstanbul: Matbaa-i Âmire.16.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.09.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gül-i sûrîye teşbîh eylesem bakdukça ruhsârun

Ba'îd olmaz nigâhından kızarsa 'âşık-ı zârun

Komaz ol tavr u tarzın şeh-levendüm dilde cemiyet

Perîşân itdi aklum hod perîşân destârun

Ferâmûş itdirür telhî-i güftâr-ı gazab-hîzin

Mezâk-ı cânı şîrîn eyledükçe kand-ı güftârun

Görüp ârâmı kalmaz 'âşıkın üftân olur hâke

Çemân oldukça serv-i kâmetim nâz ile reftârun

Emîn olmak ne mümkin gayz-ı bî-hengâmdan

Pes zânû-nişîn-i iltifât eylersin âzârun

(Erdem, Sadık (hzl.)(2013). Mehmet Sâlih Yümnî-Tezkire-i Şuarâ-yı Yümnî. Ankara : TTK Yay. 3-4.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÜNHÎ, Osman Efendid. ? - ö. 1715-16Doğum YeriGörüntüle
2Orhan Alkayad. 5 Şubat 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Gürkal Gençayd. 11 Kasım 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KÜNHÎ, Osman Efendid. ? - ö. 1715-16Doğum YılıGörüntüle
5Orhan Alkayad. 5 Şubat 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Gürkal Gençayd. 11 Kasım 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KÜNHÎ, Osman Efendid. ? - ö. 1715-16Ölüm YılıGörüntüle
8Orhan Alkayad. 5 Şubat 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Gürkal Gençayd. 11 Kasım 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KÜNHÎ, Osman Efendid. ? - ö. 1715-16MeslekGörüntüle
11Orhan Alkayad. 5 Şubat 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Gürkal Gençayd. 11 Kasım 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
13KÜNHÎ, Osman Efendid. ? - ö. 1715-16Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Orhan Alkayad. 5 Şubat 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Gürkal Gençayd. 11 Kasım 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÜNHÎ, Osman Efendid. ? - ö. 1715-16Madde AdıGörüntüle
17Orhan Alkayad. 5 Şubat 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Gürkal Gençayd. 11 Kasım 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle