BÜKÂÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Bükâî’ye ait bir manzume Sadettin Nüzhet Ergun tarafından 16. ve 17. asır mutasavvıflarının ilahilerini ihtiva eden bir mecmuada bulunmuştur (TDEA 1977: 471). Bu mecmua Millet- Ali Emiri Kütüphanesi Manzum Eserler no. 546’da kayıtlıdır (Ergun yty: 870). Mevcut şiirinden hareketle şairin dinî-tasavvufi göndermelerle şiirini oluşturduğu söylenebilir. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy. 

“Bükâî” (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 471.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. FADİME TİKBAŞ APAK
Yayın Tarihi: 06.02.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İlahi

Serîr-i Lîmaallah’dır bu gönül didiğin dergâh

Tavâf-ı Kâbe’ye sa’y iden anı yoklasun her gâh

 

Eğer bin yıl dolansam dergeh-i dildâre yol bulmam

Bu vâdîde bana ger Hızr-ı tevfîk olmasa hemrâh

 

Cihan âteşlere yanmak değil eczâsın eyler kül

Dehânımdan bulursa âh-ı âlem sûz-i aşkın râh

 

Sen ey zâhid rümûz-i sırr-ı eşyâdan ne anlarsın

Her ednâ zerreden bir feyz alurmış ârif-i âgâh

 

Kiminin kasdı dünyâdır kiminin kasdı ukbâdır

Bükâî’nin murâdı iki âlemde heman Allah

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy. 870.