ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendi

(d. 1670/1080 - ö. 1747/1160)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yaklaşık olarak 1080 yılı sonlarında (1670) Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Seyyid Ali’dir. Geçimini ciltçilik yaparak sağladı. Bu yüzden Mücellid Seyyid Çâkerî olarak anıldı. 1160 yılı sonlarında (1747) vefat etti.

Ali Emirî Efendi (1328: 1325)’ye göre nazımda olduğu gibi cilt ve tezhipte de üstat idi. Râmiz (Erdem 1994: 59)’e göre bilgili bir kimse olup şiir ve inşada hüner gösterdi. Şefkat Tezkiresi (Kılıç yty.: 102)’ne göre “şâ‘ir-i nâzük-tabî‘at”tı. Sadettin Nüzhet Ergun (1936-1945: 1105), Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi'ndeki 1847 numaralı Mecmûa-i Eş‘âr’da bulduğu muaşşerini yayımladı.

Kaynakça

Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şu‘arâ-i Âmid. C. I. Matba-i Âmidî. 125-129.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Beysanoğlu, Şevket (2003). “Çâkerî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: AKM Yay. 11. 

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 59.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Çâkeri (Diyarbakırlı)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul. 1103-1105.

Güner, Galip, M. Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi Yay. 13.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 94.

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 15.04.2014]. 102.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 171.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Çâkeri”. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 110.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 17.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Dâ‘î-i devlet ubûdiyyetle târîh arz ider

Oldı ‘izzetle ‘Alî Beg âsaf-ı sâhib-safâ

Ve lehû

Yaş el ile yâre yapışma rakîb

Hele bir pâre ellerin kurusın

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 59.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725Doğum YeriGörüntüle
2HALÎLÎ, Halîl İbrâhimd. 1407/8 ? - ö. 1485Doğum YeriGörüntüle
3İSMAİL, İsmail Çelebid. 1611 - ö. 1679Doğum YeriGörüntüle
4YÜMNÎ, Şeyhzâde Süleyman Yümnî Efendid. 1670 - ö. 1715Doğum YılıGörüntüle
5TÂLİB, Tavîl Ali Efendi-zâde Mehmed Tâlib Efendid. 1670 (?) - ö. 1759-60Doğum YılıGörüntüle
6HULÛS, Enfî/Burnaz Hasan Ağad. 1670-71 (?) - ö. 1728-29Doğum YılıGörüntüle
7ÂCİZÎ, Süleymand. ? - ö. 1738/1747Ölüm YılıGörüntüle
8FEVZÎd. ? - ö. 1747Ölüm YılıGörüntüle
9SIDKÎ, Abdullah Sıdkî Efendid. ? - ö. 1747-48Ölüm YılıGörüntüle
10FERDÎ, Hoca Ferdî Çelebid. ? - ö. 1815MeslekGörüntüle
11DEHÂNÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÂGÂH, Hacı Hâfız Mehmed Bulakd. 1630-31 - ö. 1728MeslekGörüntüle
13RİF\'ATÎ, Alî Beyd. 1659-60 - ö. 1734-35Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YEKSÂN, Mahmûd Efendid. 1756-59? - ö. 1813-14\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZİHNİ, Hudâverdid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16UBEYDÎ, Abdurrahman Çelebid. ? - ö. 1573Madde AdıGörüntüle
17NÜVÎDÎ, Mehmed Nüvîdî Efendid. ? - ö. 1674-75Madde AdıGörüntüle
18RÛHÎ, Bağdatlıd. 1534-1535 - ö. 1605-1606Madde AdıGörüntüle