CÂMÎ, Dervîş Câmî Bey

(d. ?/? - ö. ?/III. Murâd devri şairlerinden)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mostarlıdır. Tophanecibaşı Dervîş Câmî Bey namıyla tanındı. Sultan III. Murâd (sal. 1574-1595) devrinde yaşamış Enderun şairlerindendir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 28.07.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ârız-ı sîmînün üstinde siyeh kâkül midür

Sâye şalmış berg-i sebzîn üzre bir sünbül midür

Gül-ızârâ gün mi düşmiş aksi la’l-i nâbuna

Yohsa ey sâkî lebün üstinde reng-i gül midür

Rûy-ı rengînünde hâl-i anber-efşânun mı ol

Nâr-ı sûzân üzre yohsa dâne-i fülfül midür 

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.  243.)

Ne çok başlu olur yâ Rab o hatt-ı fitne-engîzi

Ne fitne başıdur anun ser-İ zülf-i dil-âvîzi

Karâr itdi sevâd-ı hattı rûy-ı tâb-nâkinde

Konup gerd-i siyâh-ı Rûm tutdı sanki Tebrîz’i

Mukâbil lâleye sûsen çemen sahnında Rûmîdür

Kızılbaş’a çeker san hançer-i bürrân-ı ser-tîzi 

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.  243-244.) 

Mütekebbirün hasmı Hak’dur

Müte’azzim azâba elyakdu

Magrûr mezmûmdur encâmı

Hod-pesend ise pek alçakdur

Halka nefret getürme terk eyle

Sû-i hulk sâbibi ahmakdur

Cümlenün hâlıkı ki vâhiddür

Çekmez ol vaz’ı ol eşfakdur

Virme sen kimseye renc Câmî

Ta’n iden mat’ûn-ı muhakkakdur 

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.  244-245.)

Görmedük gurre-i ebrûnı meh-i garrâda

Bulmaduk şevk-i ruhun mihr-i cihân-ârâda

Biz ne keyfiyyet ile mey diyelüm la’lüne kim

Neş’e-i câm-ı lebün hâleti yok sahbâda

Heves-i nâfe vü zülf gonca-femün fikri ile

Geçürür yok yire ömrini kurı sevdâda

Görinür âyîne-i rûyına bakdukça dilâ

O perî-çihre bize sûret-i istignâda

Câmiyâ istemezem kılmasun âzâd beni

Bes durur bana kulum dimege ol beg-zâde 

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.  245-246.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ALİ DEDE, Bosnevîd. ? - ö. 1598Doğum YeriGörüntüle
3HİKMET, Hersekli Ârif Hikmet Beyd. 1839 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
4MUYÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ALİ DEDE, Bosnevîd. ? - ö. 1598Doğum YılıGörüntüle
6HİKMET, Hersekli Ârif Hikmet Beyd. 1839 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
7MUYÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ DEDE, Bosnevîd. ? - ö. 1598Ölüm YılıGörüntüle
9HİKMET, Hersekli Ârif Hikmet Beyd. 1839 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
10MUYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ALİ DEDE, Bosnevîd. ? - ö. 1598Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HİKMET, Hersekli Ârif Hikmet Beyd. 1839 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MUYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ALİ DEDE, Bosnevîd. ? - ö. 1598Madde AdıGörüntüle
15HİKMET, Hersekli Ârif Hikmet Beyd. 1839 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle