CÂMÎ, Habîb-zâde Abdülbâkî Câmî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1019/1610-11)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Habîb-zâde Abdülbâkî Câmî Çelebi adıyla tanındı. Kadı Habîb Efendi’nin oğludur. Sicill-i Osmânî, babasının adını Abdülbâkî olarak zikretmiştir (Akbayar 1996: 384). Müftü Cûy-zâde Efendi’den mülazım olduktan sonra baba mesleğini seçerek kadı oldu. Câmî’nin, Riyâzî Tezkiresi’nin tertibi sırasında (1607-1609) Nârende’de kadılık yaptığı biyografisindeki ifadelerden anlaşılmaktadır (Riyâzî Mehmed yty: 31b). Riyâzî, ayrıca Abdülbâkî Câmî Çelebi ile akraba olduğunu da ifade etmektedir (Riyâzî Mehmed yty: 31b). 1019/1610-11 yılında vefat etmiştir. Sicill-i Osmânî’de 1109/1697-98’de öldüğü söylenmektedir (Akbayar 1996: 384).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî Mehmed. Riyâzü’ş-Şu’arâ. Manisa İl Halk Kütüphanesi Nr: 45 Hk 5185. v. 31b.

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78470/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html [erişim tarihi: 09.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 27.07.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Lâ-ya’kıl itdi nâz ile bakdukca halkı yâr

Gözden geçürdi ‘âlemi ol şûh-ı şîve-kâr 

(Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 210.)

 

N’ola kılsa mu’attar bezm-i cânı ey gözi âhû

Agız miski durur la’lündeki ol hâl-i ‘anber-bû

 

El irmez bûsene zann itme ey şûh-ı sehî-kâmet

Bülend olmaz nihâl-i tâze-i ra’nâ-yı şeftâlû 

(Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Manisa İl Halk Kütüphanesi Nr: 45 Hk 5185. vr. 31b.)

 

Söyleşse göz ucıyla n’ola ben gedâ ile

Vardur göz âşnâlıgı ol dil-rübâ ile 

 

Nazar kıl zîr-i ebrûsında çeşm-i mest-i dil-dâre

Ne benzer şol kemer altında içmiş rind-i mey-hvâra 

 

Şu denlü tîr-i dil-dûzun tenümde cûy-gîr oldı

Benüm her üstühvânum sanki bir kandîl-i tîr oldı 

 

N’ola sayd olsa dil murgı görüp ol çeşm-i şeh-bâzı

Hat-ı ser-sebzi bir şeh-bâzdur kim ola pervâzı 

(Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 211.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nuray Aksamazd. 24 Mart 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Doğum YeriGörüntüle
3Feyyaz Kayacand. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Doğum YeriGörüntüle
4Nuray Aksamazd. 24 Mart 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Doğum YılıGörüntüle
6Feyyaz Kayacand. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Doğum YılıGörüntüle
7Nuray Aksamazd. 24 Mart 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Ölüm YılıGörüntüle
9Feyyaz Kayacand. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Ölüm YılıGörüntüle
10Nuray Aksamazd. 24 Mart 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
11TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54MeslekGörüntüle
12Feyyaz Kayacand. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993MeslekGörüntüle
13Nuray Aksamazd. 24 Mart 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Feyyaz Kayacand. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nuray Aksamazd. 24 Mart 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TAB’Î, İSMAİL TAB’Î ÇELEBİd. ? - ö. 1653-54Madde AdıGörüntüle
18Feyyaz Kayacand. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Madde AdıGörüntüle