CÂVİD, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1834/1250)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Öğrenimini tamamladıktan sonra hâcegân sınıfına katıldı. Kassâbbaşı Şâtırî-zâde Şâkir Efendi'nin kâtibi oldu. Sonra Sadâret Mektûbî kalemi hulefâlığına getirildi. 1250/1834 yılında İstanbul'da vefat etti. "İrdi Câvid Bey bekâya bir güzel şâ'ir idi" mısraı vefatına tarihtir.

Câvid Bey'in bir gazeli Fatîn Tezkiresi'nde, birkaç manzumesi Mısır'da basılan Müntehabât-ı Mîr Nazîf'te, bir müseddes, bir tahmis ve üç gazeli de Türk Şairleri'nde yayımlandı. Bu gazellerden ikisi Nedim'e naziredir.

Fatîn'e göre misli ve akranı bulunmayan irfan sahibi bir şair olup ateş saçan şiirleri şairlerin kalbine ateş düşürecek kadar etkilidir (1271: 45). Eldeki şiirlerinin büyük bir kısmı naziredir.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. II. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Mehmed Tevfîk (1290). Kâfile-i Şu'arâ. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1308). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C.III. İstanbul

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şeb-i mehtâb olur peydâ şirâr-ı dûd-ı âhımdan

Şihâb-ı lem'a-i hasret uçar burc-ı nigâhımdan

Fezâ-yı âteşîn-i aşka düşdüm germ-cevlânım

Şu'â'-ı şu'le-i cevvâle kalkar gerd-i râhımdan

Eger bu sûz-ı hasretle gidersem hâke bî-şübhe

Olur fevvâre-i âteş-feşân peydâ giyâhımdan

Vücûdum nokta nokta kur'a-i ahter-şinâs-âsâ

Bulunmaz cây-ı hâlî dâg-ber-dâg-ı siyâhımdan

Sa'îdâ-yı sühan-sâzı ne mümkin eylemek tanzîr

Sadef-veş çıksa Câvid lü'lu-yı mazmûn şifâhımdan

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 45.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Doğum YeriGörüntüle
2PERİŞAN HALİLd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İSMET EFENDİ, Fındıklılıd. 1845 - ö. 1904Doğum YeriGörüntüle
4NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Doğum YılıGörüntüle
5PERİŞAN HALİLd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İSMET EFENDİ, Fındıklılıd. 1845 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
7NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Ölüm YılıGörüntüle
8PERİŞAN HALİLd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İSMET EFENDİ, Fındıklılıd. 1845 - ö. 1904Ölüm YılıGörüntüle
10NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52MeslekGörüntüle
11PERİŞAN HALİLd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İSMET EFENDİ, Fındıklılıd. 1845 - ö. 1904MeslekGörüntüle
13NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14PERİŞAN HALİLd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSMET EFENDİ, Fındıklılıd. 1845 - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Madde AdıGörüntüle
17PERİŞAN HALİLd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İSMET EFENDİ, Fındıklılıd. 1845 - ö. 1904Madde AdıGörüntüle