CEMÎLÎ, Mehmed Sa'dullâh Cemîlî Bey

(d. 1825/1241 - ö. 1855 ds./1271)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1241/1825 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Sa'dullah'tır. Şiirlerinde Cemîlî mahlasını kullanmıştır. Ankara mutasarrıfı Ali Rızâ Paşa'nın oğludur. 1254/1838 yılında Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'ne girdi. Bu sırada Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'ye de girerek yüksek tahsilini tamamladı. Sonra kısa bir süre Emti'a Gümrüğü Tahrîrâtı Odası'na devam etti. 1260/1844 yılının başlarında Hazîne-i Hâssa Muhâsebesi katipleri arasına katıldı. 1263/1847 senesinin ortalarında hâcelik rütbesine nail oldu. 1269/1853 senesinin ortalarında refîk-i evvel kadrosuyla Hazîne-i Hâssa Tahrîrât odasına tayin edildi. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 tarihinde hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiştir.

Fatîn'e göre Cemîlî'nin bir miktar şiiri vardır (1271: 47). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Nâ-tamâm

Dil ki olmuşdur mahabbet şem'inin pervânesi

Sûziş-i firkatdir artık vuslat-ı cânânesi

Zabt olunmaz degme bir zencîr ile şimden gerü

Ol perîşân kâkülün olmuş gönül dîvânesi

Hayli demdir meclis-i meyden ayagı çekmişim

Neyleyim ki hûşyâr olmaz gönül mestânesi

Sâgar-ı aşkı Cemîlî nûş iden rindin olur

Bezm-gâh-ı zevk içre tâc-ı Cem peymânesi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 46.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1M. Orhan Okayd. 26 Ocak 1931 - ö. 13 Ocak 2017Doğum YeriGörüntüle
2ŞEHRÎ, Bahçıvan-zâde Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1702-03Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Fuat Köprülüd. 4 Aralık 1890 - ö. 28 Haziran 1966Doğum YeriGörüntüle
4İZZET, Mektûbî-zâde Mehmed İzzet Efendid. 1825 - ö. 1879Doğum YılıGörüntüle
5AYDINd. 1825 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
6HÜSEYN MEZRELİd. 1825 - ö. 1927Doğum YılıGörüntüle
7HÂLİD, Silivrilid. 1811 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZÎ, Mehmed Emîn Feyzî Efendi, Ayaşlıd. 1807 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9NÂZİKÎ, Ahmed Nâzikî Efendi, Kütahyalıd. ? - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
10SİPAHÎ /SİYAHÎ, Mustafad. ? - ö. 1651-52MeslekGörüntüle
11NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65MeslekGörüntüle
12EMÂNÎ, Rusçuklu Mustafa Çelebid. ? - ö. 1591MeslekGörüntüle
13VEHBÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂKIB, Süleyman Sâkıbd. ? - ö. 1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂZÎ, Arapkirlid. 1833 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÜHEYLİ, Ahmed bin Hemdem Kethudad. 1585? - ö. 1633-34Madde AdıGörüntüle
17NAHİDE, Nahide Yılmazd. 1926 - ö. 28.04.2009Madde AdıGörüntüle
18SÂLİM, Osmancıklıd. 1794 - ö. 1855Madde AdıGörüntüle