CEMÎLÎ, Mehmed Sa'dullâh Cemîlî Bey

(d. 1241/1825 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1241/1825 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Sa'dullah'tır. Şiirlerinde Cemîlî mahlasını kullanmıştır. Ankara mutasarrıfı Ali Rızâ Paşa'nın oğludur. 1254/1838 yılında Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'ne girdi. Bu sırada Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'ye de girerek yüksek tahsilini tamamladı. Sonra kısa bir süre Emti'a Gümrüğü Tahrîrâtı Odası'na devam etti. 1260/1844 yılının başlarında Hazîne-i Hâssa Muhâsebesi katipleri arasına katıldı. 1263/1847 senesinin ortalarında hâcelik rütbesine nail oldu. 1269/1853 senesinin ortalarında refîk-i evvel kadrosuyla Hazîne-i Hâssa Tahrîrât odasına tayin edildi. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 tarihinde hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiştir.

Fatîn'e göre Cemîlî'nin bir miktar şiiri vardır (1271: 47). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Nâ-tamâm

Dil ki olmuşdur mahabbet şem'inin pervânesi

Sûziş-i firkatdir artık vuslat-ı cânânesi

Zabt olunmaz degme bir zencîr ile şimden gerü

Ol perîşân kâkülün olmuş gönül dîvânesi

Hayli demdir meclis-i meyden ayagı çekmişim

Neyleyim ki hûşyâr olmaz gönül mestânesi

Sâgar-ı aşkı Cemîlî nûş iden rindin olur

Bezm-gâh-ı zevk içre tâc-ı Cem peymânesi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 46.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NA’TÎd. ? - ö. 1455-56Doğum YeriGörüntüle
2TÂLİB, Seyyid Mustafa Tâlib Efendid. 1788 - ö. 1853Doğum YeriGörüntüle
3Vedat Örfi Bengüd. 21 Aralık 1899 - ö. 25 Mayıs 1953Doğum YeriGörüntüle
4FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5ZARİFÎ HANIMd. 1825 - ö. 1885Doğum YılıGörüntüle
6RÜŞDÎ, Çorumlu Mehmed Rüşdîd. 1825 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RÜŞDÎ, Mehmed Rüşdî Efendi, Isparta-Barlalıd. 1791 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8SÜRÛRÎ, Osmand. 1783 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10KÂNÎ, Mustafa Kânî Efendid. ? - ö. 1692-93MeslekGörüntüle
11DERVİŞ, Derviş Dede, Derviş Çelebid. ? - ö. 1572MeslekGörüntüle
12NAHLÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂSİH, Enderunlu İbrâhîm Râsihd. ? - ö. 1838Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂBİT, Sâdık Sâbit, İranlıd. ? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RECÛLÎd. ? - ö. 1869 ds.Madde AdıGörüntüle
17HAMDÎ, Hamdî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Madde AdıGörüntüle