CEMÎLÎ, Mehmed Sa'dullâh Cemîlî Bey

(d. 1241/1825 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1241/1825 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Sa'dullah'tır. Şiirlerinde Cemîlî mahlasını kullanmıştır. Ankara mutasarrıfı Ali Rızâ Paşa'nın oğludur. 1254/1838 yılında Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'ne girdi. Bu sırada Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'ye de girerek yüksek tahsilini tamamladı. Sonra kısa bir süre Emti'a Gümrüğü Tahrîrâtı Odası'na devam etti. 1260/1844 yılının başlarında Hazîne-i Hâssa Muhâsebesi katipleri arasına katıldı. 1263/1847 senesinin ortalarında hâcelik rütbesine nail oldu. 1269/1853 senesinin ortalarında refîk-i evvel kadrosuyla Hazîne-i Hâssa Tahrîrât odasına tayin edildi. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 tarihinde hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiştir.

Fatîn'e göre Cemîlî'nin bir miktar şiiri vardır (1271: 47). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Nâ-tamâm

Dil ki olmuşdur mahabbet şem'inin pervânesi

Sûziş-i firkatdir artık vuslat-ı cânânesi

Zabt olunmaz degme bir zencîr ile şimden gerü

Ol perîşân kâkülün olmuş gönül dîvânesi

Hayli demdir meclis-i meyden ayagı çekmişim

Neyleyim ki hûşyâr olmaz gönül mestânesi

Sâgar-ı aşkı Cemîlî nûş iden rindin olur

Bezm-gâh-ı zevk içre tâc-ı Cem peymânesi

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 46.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂŞİD, Râşid Beyd. ? - ö. 1826Doğum YeriGörüntüle
2Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Rasimd. 1865 - ö. 21 Eylül 1932Doğum YeriGörüntüle
4SÜKÛTÎ, Murtazâ Babad. 1825 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
5İZZET, Mektûbî-zâde Mehmed İzzet Efendid. 1825 - ö. 1879Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKÎ, Hasan Tahsînd. 1825 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Ölüm YılıGörüntüle
8SADULLAH İZZET, Müderris-zâded. 1792 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullud. 1826 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10Nigâhî, Nigâhî Çelebid. ? - ö. 1650MeslekGörüntüle
11GEVHERÎ, Şeştârî Gevherî Çelebid. ? - ö. 1693-94MeslekGörüntüle
12İBRET, Mehmedd. ? - ö. 1845MeslekGörüntüle
13BEHCET, Ser-etibba Mustafa Behcet Efendid. 1774-75 - ö. 1833-34Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ABDÜRREZZÂK BÂHİR EFENDİd. ? - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂYÂB, Şerîf Mehmed Beyd. ? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SAFÂYÎ, Mustafad. ? - ö. 1725Madde AdıGörüntüle
17AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Madde AdıGörüntüle
18HÂLETÎ, Mehmed Hâletî Deded. ? - ö. 1601Madde AdıGörüntüle