CİHÂDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Cihâdî'nin hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Ne zaman ve nerede doğduğu bilinmemektedir. Şiirlerini aruz ve hece vezniyle yazdığı bazı manzumeler bilinmektedir (TDEA 1977: 66). Cihâdî hakkında Saadettin Nüzhet Ergun'un Türk Şairleri isimli eserinde bir tane koşma ve bir tane de nefesi kayıtlıdır. Şair iki şiirinde de Cihâdî mahlasını kullanmıştır. Şairin hem gazel hem de koşma nazım şekillerini kullanarak şiir yazması, onun hem aruz veznine hem de hece ölçüsüne vâkıf olduğunun göstergesidir.  

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1950). Türk Şairleri C. 3. yyy.

Ülkütaşır, M. Şakir (1936). "Halk Edebiyatı", Yeni Türk 4 (37): 43. 

"Cihâdî" (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 66.


 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 09.01.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir temaşa eyler iken ol melek sima yüzün

Görmemiştir galiba Âdem dahi Havva yüzün

Gül yüzün üzre perişan kâkülün ey meh cebin

Ebr olup gûyâ serâser kaplamış dünya yüzün

Şeb gibi baht-ı siyahım rûz-i rûşen olur

Ger görürsem bir gün ol mihr-i cihân ârâ yüzün

Aşk meydanında seyret bu Cihâdî bendeyi

Başını virdi şehâ döndürmedi kat'â yüzün

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1950). Türk Şairleri. C. 3. yyy. 1080.

Koşma

Gönlümün serveri servü bülendim

Terkin kılmazam ben bir kan olursa

Ne mümkün ayrılmak çıkmadan canım

Âlemde kâinat düşman olursa

Âşıkım cihanda varı neylerim

Bülbülüm gülşende hâri neylerim

Dahi senden gayri yâri neylerim

Her biri âfeti devran olursa

Cihâdî aşkınla sararsın solsun

Bizi zemmeyliyen Mevlâdan bulsun

Olursa sevdiğim sen gibi olsun

Karşumda Yusuf-u Kenân olursa

Ülkütaşır, M. Şakir (1936). "Halk Edebiyatı", Yeni Türk 4 (37): 43.