CİLÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kaynaklarda Cilâyî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Cilâyî fermâyed ” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 15a) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin ölen şairler veya daha önce yaşamış şairler hakkında verdiği “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Cilâyî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.11.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çehreñde şol ‘izârı kim dir ki âba beñzer

Gülzâr-ı cennet içre cûy-ı gül-âba beñzer

Zülfinüñ arasında seyr eyledüm cemâlüñ

Rahleyle mescid içre ümmü’l-kitâba beñzer

Nâzük lebüñde cânâ tebhâleler belürmiş

Câm-ı şarâb içinde birkaç habâba beñzer

Gûş-ı latîfüñ üzre şol gevher-i musaffâ

Gül yapragı ucında bir katre âba beñzer

Hicr ile bu Cilâyî bir hâlete irüpdür

Kim mevt aña nisbet bir hûb hâba beñzer

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 15a.)