CÛŞÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde Cûşî mahlaslı bir şaire tesadüf edilememektedir. Ancak Bursalı Seyyid Nakîb-zâde Ni’metullâh Efendi’nin (öl. 1659) 1629 yılında tertip ettiği Mecmûa-i Kasâid’de Cûşî’nin Hafız Ahmed Paşa’nın bir gazeline nazire yazdığı bir gazel kayıtlıdır. Bu gazelin kayıtlı olduğu Mecmûa-i Kasâid’in tertip tarihi göz önünde bulundurulduğunda şairin, 17. yüzyılın ilk yarısında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmûa-i Kasâid. Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 3424. vr. 175b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Behremend olmak dilerseñ dâverâ Bagdâddan

Eyle istimdâd-ı himmet merkad-ı evlâddan

 

Tîg-ı berk-âsâñı ‘uryân eyleyüp hûn-bâr kıl

Bahr-ı hûn it Kerbelâyı kavm-i pür-ilhâddan

 

Sadme-i merdân İslâma tahammül eylemez

Kal‘a-i Bagdâd olursa âhen ü pûlâddan

 

Bîsütûn-ı kal‘a-i Bagdâdı berbâd itmede

Her biri kalur mı merdânuñ meger Ferhâddan

 

Cûşiyâ gayret kanı gelsünler erbâb-ı neberd

‘Azm idüp rezm idelüm tolsun felek feryâddan

(Mecmûa-i Kasâid. Süleymaniye Kütüphanesi “Esad Efendi 3424”. vr. 175b.)