DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddin

(d. 1597/1006 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1006 /1597 tarihinde Bağdat’ta dünyaya gelen Dâ’i, Molla Şemseddin demekle meşhur oldu. Doğum tarihini Sicill-i Osmânî’nin (Akbayar 1996:404) 1060 / 1650 göstermesi doğru değildir. Kendisinden bahseden kaynaklarda Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî olarak da anılır. Ahdî’ye göre (Solmaz 2009: 72) şiir ve inşada maharet sahibi, zeka sahipleri tarafından bilinen bir kişidir. Üç dilde sayısız şiir yazmıştır. Şiirleri güzel ve gönül aydınlatıcıdır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C.6. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzade Faizî’nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 17.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Teşbîh-i în cemâl be-Yûsuf nemî konem

Ey şâh-ı Mısr-ı hüsn tekellüf nemi konem 

xxx

İklîm-i vücûda şeh-i ‘ışkun seferi var

Ol gamze dil oldı sorun ana haberi var

xxx

Geçdi vasl eyyâmı ammâ hîç gitmez yâddan

Cân çıkar bu ârzû çıkmaz dil-i nâ-şâddan

xxx

Kâyil oldım dehenünden bir agız tatlu dile

Ol dahi gaybdedür gâh olur gâh olmaz

 xxx

Yapmış idüm devlet iklîminde bir ümmîd evin

Yıkdı seyl-i vâdi-i mihnet anı bünyâddan

 xxx

Ey lebi la’l ü sözi dürr ü dehânı yâkût

Kim dimiş hokka-i yâkûtuna ur mühr-i sükût

 xxx

Benzerün la’lüne dimek diler idi yakût

Lebini dişledi hatem didi kim eyle sükût

 Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 72.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDURRAHMÂN SÜREYYÂ, Mirduhî-zâded. 1841 - ö. 1904Doğum YeriGörüntüle
2ZÂKÎ, Abdullah Zâkî Efendi, A‘mâ Zâkîd. 1808-09? - ö. 1832-33Doğum YeriGörüntüle
3DÂVUD PAŞA, Bağdatlıd. ? - ö. 1851Doğum YeriGörüntüle
4SİYÂMÎZÂDE, Siyâmîzâde Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5BEZMÎ, Şâh Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6KEN'ÂN, Ken'ân Beyd. ? - ö. 1582 Tarihinde HayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7ŞEVKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8SIRRÎ, İsa Sırrî Efendid. ? - ö. 1582Madde AdıGörüntüle
9TÂLİ'Î, İshâk Tâli'î Efendid. ? - ö. 1660-61Madde AdıGörüntüle