DAKÎKÎ ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Dakîkî’nin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Dakîkî Çelebi fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 34a) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Yine bu mecmuayla aynı dönemde yazılmış olan Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nda da aynı gazel ile birlikte şaire ait üç gazel daha bulunmaktadır. Ayrıca Pervâne Bey, şair hakkında “uncu idi” ifadesini kullanmıştır (Sevinç 2001: 27). Bu mecmuaların yazıldığı dönem ve mecmua derleyicilerinin ölen veya daha önce yaşamış bazı şairler hakkında kullandıkları “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Dakîkî hakkında kullanmamaları göz önünde bulundurulduğunda unculuk yapan şairin 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir.

Kaynakça

Başer, Tuğba (2004). Pervane Beg Nazire Mecmuası 557a-580b Transkriptli, Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Çetinkol, Fatma Baş (2004). Pervane Beg Nazire Mecmuası Mecmu‘atu’n-neza’ir 416b-440b. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Güler, Saim (2006). Pervane Beg Nazire Mecmuası 230b-261a, Transkriptli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 34a.

Sevinç, İbrahim (2001). Pervane Beg Nazire Mecmuası 1a-29b Transkripsiyonlu Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 17.11.2013

Eserlerinden Örnekler

 GAZEL

Niçe bir devr beni döndüre dolâb gibi

Eşkümi yâ niçe bir akıda seyl-âb gibi

Ne müferrih durur ey sâki lebüñ tiryâkı

Getürür göñlümüzi cûşa mey-i nâb gibi

Derd ü gam çarhını döndürmek içün mihnet ile

Menba’ından atılur gözyaşı mîzâb gibi

Niçe kej rende vü nâzük dürür ey meh dehenüñ

Bakdugumca görinür gözüme sîm-âb gibi

Serv-kaddine dilerseñ ki Dakîkî iresin

Yüri var taşlar ile dög başuñı âb gibi

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 34a.