DEM'Î

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Dem’î hakkında elimizde bilgi yoktur. Kaynaklarda yer alan Dem’î mahlaslı şairlerden birinin de, yaşadıkları devir göz önüne alınırsa, bu Dem’î olması mümkün değildir. İbni Kemâl’in gazelini tanzir etmesinden ve şiirinin 16. yüzyılın ilk yarısında derlenen bir mecmuada yer almasından hareketle onun, 15. yüzyıl sonları veya 16. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı söylenebilir. Pervâne Bey Mecmû’ası’ndaki şiirlerinden birinin başındaki “Dem’î-i Kâtib” kaydından şairin kâtip olduğu anlaşılmaktadır. Dem’î’nin, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde bir, Pervâne Bey Mecmû’ası’nda da iki gazeli bulunmaktadır.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 10. 11. 2013].

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi. Bağdat. No. 406. vr. 277b, 429a.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 22.11.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Olalıdan dûstlar ol nev-cevânum ser-terâş

Eyledi dil safhasından sabr u ârâmum terâş

Nice olmasun kalender bu dil-i âvâremüz

Virdi yagmâya vücûdum mülkini bu göz ü kaş

Tîg-ı cevr ile gönül mülkin yıkup ol seng-dil

Eyledi sırr-ı derûnum illere rüsvâ vü fâş

Mesned-i devletde olmaz mı işigünde senün

Pisterin hâk eyleyüp her geh koyan taş üzre baş

Dem’i’ye ta’n eyleyüp rencîde eyler dûstum

Şol ki kûyun itleri ile ider ceng ü savaş

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 10. 11. 2013]. 1162.