DERSÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Dersî olarak tanınan şairin doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Râmiz (Erdem 1994: 98)’in anlattığına göre 18. yüzyıl şairlerinden olup bilgili ve faziletli, “ilm-i edebiyyeye pür-iktidâr pâkîze-gû bir şâ‘ir-i şîrîn-güftâr” idi. Vefatına dair bir bilgi yoktur.

Eserleri hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Râmiz (Erdem 1994: 98)’de Sultan III. Selim’in doğumuna söylediği bir tarih beyti yer almaktadır. 

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 98.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. I/274.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Şâd olup Dersî dü-bâlâ söyledim târîhini

Yümn ile geldi selâmet âleme Sultân Selîm

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 98.