DERYÂ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Deryâ mahlaslı şair hakkında tezkirelerde ve diğer biyografik kaynaklarında bilgi mevcut değildir. Sadece Erzurum Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Yazma Eser Kütüphanesi’nde ASL 568, Mec 26 numarada kayıtlı mecmuada bir şiirine raslanmıştır. 17 ve 18. yüzyıl divan ve halk edebiyatı şairlerine ait şiir örneklerinin de yer aldığı bu mecmuadaki kimi tarih manzumelerinin 1177/1764 yılına ait olmasına bakılırsa Deryâ da muhtemelen en geç 18. yüzyılda yaşamış şairlerden biridir.

Kaynakça

Mecmû’a. Erzurum Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Yazma Eser Kütüphanesi, ASL 568, Mec 26.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET İÇLİ
Yayın Tarihi: 19.12.2018

Eserlerinden Örnekler

Murabba’

Ey güzel bilsem aceb benden bî-zâr olmak niçün

Ahd ü peymânın gözetmez hîlekâr olmak niçün

Her zamân agyâr ile geşt ü güzerde salınup

Sen safâda yâ benüm derdüm hezâr olmak niçün

 

Bilmezem bu cümle âlem hep senün yârün midür

Doğru söyle bî-vefâlık her zamân kârun mıdur

Bilmezem agyâr senün benden emekdârun mıdur

Yâ benüm terküm virüp agyâra yâr olmak niçün

 

Bunca cevr itdün bana ey şûh amân olsun yeter

Sonradan pişmân olursun hûblugın vakti geçer

Hûnî gözlüm bâğ-ı hüsnün âlemin çün hâr tutar

Yâ işüm bülbül gibi âlemde zâr olmak niçün

 

Dir ki Deryâ ey dilâ sen hiç ögüt almaz mısın

Yâ bekleyüp bir kezin çeşmin yaşın silmez misin

Bî-vefâlardan vefâ gelmez dilâ bilmez misin

Yâ bu denlü bî-vefâya intizâr olmak niçün

Mecmû’a. Erzurum Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Yazma Eser Kütüphanesi, ASL 568, Mec 26. 12b.