DÎDÂRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Dîdârî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Pervane b. Abdullah’ın derlemiş olduğu Pervâne Bey Mecmûası’nda Dîdârî’ye ait, 16. yüzyıl şairlerinden Selîkî (öl. ?)’nin şiirine nazire olarak yazılmış bir gazel kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 704-05). Hem bu gazelin Selîkî’nin şiirine nazire olması hem de Pervâne Bey Mecmûası’nın 16. yüzyılda derlenmiş olmasından hareketle Dîdârî’nin, 16. yüzyıl şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 1. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 01.03.2015

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ten-i vîrânda hecrünle bükilmiş üstühân yir yir

Belâ tağıdur olmış kasr-ı mihnetden nişân yir yir

Degül dâğ-ı siyehde tâze tâze çâkler iy şeh

Kesilüp başlar akdı sîne meydânında kan yir yir

Zemînün gök gök oldı cismi turreñle degül sünbül

Kevâkib sanma cevrüñden ağardı âsumân yir yir

Dem-â-dem cûş ider bahr-i sirişküm âteş-i dilden

Buhârıdur anun tağlar başı üzre tuman yir yir

Felekler sanma ey Dîdârî meh-rû mâh-ı tâbından

Halâyık yanmasun diyü kurıldı âsumân yir yir

(Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 1. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 704-05.)