DİDARÎ

(d. ?/? - ö. 1870/1286)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

19. yüzyıl Bektaşi şairlerinden olan Didarî'ye ait sınırlı bilgiler Turgut Koca ve Sadeddin Nüzhet Ergun tarafından aktarılmıştır. Kayserili olduğu söylenen şairin seksen yaşındayken 1870 yılında vefat ettiği söylenmektedir (Koca 1990: 394). Borlu bir şair olan Vahdî Efendi'den aktarılan bilgilere göre şair saz çalmakta ustadır ve eserleri âşıklar tarafından sıklıkla okunmaktadır (Ergun 1944:289). Aruz ve hece vezninin her ikisini de kullanan şaire ait bir müemmes ve üç adet nefes Turgut Koca ve Sadeddin Nüzhet Ergun tarafından günümüze ulaştırılmıştır. Şairin hayatı ve edebî kişiliği hakkında ayrıntı bilgiler tekke edebiyatı üzerine yapılacak yeni araştırmalar sayesinde gün ışığına çıkarılabilir. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Edebiyatı Antolojisi: Bektâşî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul : Maarif Kitaphanesi. 

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 03.03.2015

Eserlerinden Örnekler

Müemmes

Saâdet tâci âlemde o şâh-ı pür vefanındır

Hakikatte hilâfet pâdişâhrı evliyânındır

Cihâd-ı ekber etmek server-i ceyş-i gazânındır

Bu cümle feth ü nusrat Şîr-i merdân-i Hudâ’nındır

Cemî’-i saltanat şevketmeâb-ı Lâfetâ’nındır

Bu demler hep bu devranlar Aliy-yel-Mürtezâ’nındır

Habîb-i Kibriya'nın mahrem-i esrâr-ı irfânı

Nedîm-i bezm-i hâs-ı Hazret-i mahbûb-i Sübhânı

Ulûm-i min ledün ikliminin şehbâz-ı sultânı

Erenler hâliyâ pâdişâhın abd-i derbânı

Cemî'-i saltanat şevketmeâb-ı Lâfetâ’nındır

Bu demler hep bu devranlar Aliy-yel-Mürtezâ'nındır

Siyâdet Âl ü evlâda Hasen Hulk-ır-Rızâ'dandır

Şerâfet ehl-i îmâna Hüseyn-i Kerbelâ’dandır

Tarikat ehl-i aşka sâhib-i Âl-i abâ’dandır

Türâb-ı lâyezâl-i sâki-i bezm-i bakadandır

Cemî’-i saltanat şevleetmeâb-ı Lâfetâ’nındır

Bu demler hep bu devranlar Aliy-yel-Mürtezâ’nındır

Teberrâ kılmağa her dem bizim fermânımız yardır

Tevellâ ehli abdalız kavî burhânımız vardır

Muhibb-i hânedânız biz bizim devrânımız vardır

Tesellâmız budur dâim ana îmânımız vardır

 Cemî’-i saltanat şevketmeâb-ı Lâfetâ’nındır

Bu demler hep bu devranlar Aliy-yel-Mürtezâ’nındır

Akıttı Zülfikar’iyle nice dem hûn-î a’dâyı

Muhabbetle edüb bende şeh-i devrâna dârâyı

Nice ben sevmeyim ol zât-ı bîhemtâ-yi rarnâyî

Senâgûyendesi Dîdar okur bu beyt-i garrâyı

 Cemî'-i saltanat şevketmeâb-ı Lâfetâ'nındır

 Bu demler hep bu devranlar Aliy-yel-Murtezâ’nındır

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 394-395

Nefes

Lâmekân ilinden bir sada geldi

Nevruzunuz canlar mübarek olsun

Kalbi müminana bir safa geldi

Nevruzunuz canlar mübarek olsun

Velâdet günüdür Hak Mürteza’nın

Şimşiri kudretle ol Kibriyanın 

Nârei Hayder tek açıp dehanın

Nevruzunuz canlar mübarek olsun

Bugün huruç, eder cümle mevcudat

Bu dem kıyam eder Yevm-i arasat

Bu demde açılır mü’mine mir’at

Nevruzunuz canlar mübarek olsun

Zirûh, gayri zirûh baş keser

Şah'a Bu dem izin olup gelirler caha

Fescüdû emrile ol yüzü Maha

Nevruzunuz canlar mübarek olsun

Bunda handan olur kalbi mükedder

Gözyaşları olur lâl ü mücevher 

Lânet et Yezid’e Didarî kemter

Nevruzunuz canlar mübarek olsun

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 396-397.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserilid. ? - ö. 1898Doğum YeriGörüntüle
2REVÂÎ, Mustafad. 1805 - ö. 1863Doğum YeriGörüntüle
3ENVERd. 1828 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
4ALİ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserilid. ? - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
5REVÂÎ, Mustafad. 1805 - ö. 1863Doğum YılıGörüntüle
6ENVERd. 1828 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
7ALİ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserilid. ? - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
8REVÂÎ, Mustafad. 1805 - ö. 1863Ölüm YılıGörüntüle
9ENVERd. 1828 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserilid. ? - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11REVÂÎ, Mustafad. 1805 - ö. 1863Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ENVERd. 1828 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ALİ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserilid. ? - ö. 1898Madde AdıGörüntüle
14REVÂÎ, Mustafad. 1805 - ö. 1863Madde AdıGörüntüle
15ENVERd. 1828 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle