DİLÂVERAĞAZÂDE, Ömer Vahîd Efendi

(d. 1688/1100 - ö. 1759/1172)
divan şairi, reisü’l-küttab, hattat
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Editöre Not: Ömer Vahîd Efendi 18. yy şairidir.

1100/1688 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ömer olup Dilâverağazâde Vahîd olarak tanınır. Enderunlu şehremini Dilâver Ağa’nın oğludur. İstanbul defterhane kaleminde yetişip teşrifatçı oldu. 1153/1740’da maliye tezkirecisi, 1159/1746’da piyade mukabelecisi, 1166/1753’de sipahi kâtibi, ardından başmuhasebeci oldu. Daha sonra Mevlevî tarikatına giren Vahîd Efendi uzlete çekildi. 1172/1759 yılında arkadaşı Ragıp Paşa tarafından reisü’l-küttab tayin edildi ve bu görevini devam ettirirken aynı yıl içerisinde vefat etti. Şiir ve inşada yetenekli olan şair, Osmanzâde Taib’in Hadikatü’l-vüzerâ adlı eserine zeyl yazdı (Çiftçi 2009: 430, Akbayar 1996: 1328, 1329). 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (2009). Fatîn Davud-Hâtimetü’l-Eş‘âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 13.12.2014]

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.3. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 16.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Görmedik Sultân Ahmed Hân-ı Gâzi gibi biz

Şîr-i düşmen-gîr bir merd-i dilîr u kahramân

Eyledi bir niçe destûr hîzberân-ı sîreti

Hizmet-i mihr-i vekâletle müşârün bi’l-benân

İtmedim tafdîl-i keyfiyetle teksîr-i sevâd

Cümlenin bir vefk-i icmâl eyledim hâlin beyân

İktizâ itdim hadâik isrine çün gönl u gök

Reh-nümâlık itdi bana Tâib-i tâze-zebân

Ya‘ni dâmen-gîri oldum bu kasîrü’d-denk ile

Cümle noksânı ola manzûr-ı inde’l-münşiyân

İsmi tahrîr olunan cümle zevât-ı ekremin

Her biri olsun İlâhî dâhil-i dârü’l-cinân (Çiftçi 2009: 430)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hayrettin Ziya Taluyd. 16 Nisan 1905 - ö. 17 Haziran 1945Doğum YeriGörüntüle
2SELÎM, Selîm Deded. ? - ö. 1688-89Doğum YeriGörüntüle
3HASÎB, Uşşâkîzâde Seyyid İbrahimd. 1664 - ö. 1724Doğum YeriGörüntüle
4Vâlî, Hasan Ağad. 1688 ? - ö. 1738-9Doğum YılıGörüntüle
5HATTÎ, Amarzâde Mustafa Hattî Efendid. 1688-89 - ö. 1 Eylül 1749Doğum YılıGörüntüle
6AHMEDÎ / MÜRŞİDÎ, Seyyid Ahmed Mürşid Efendid. 1688-89 - ö. 1760-61Doğum YılıGörüntüle
7HALÎMÎ, Mustafad. ? - ö. 1759-60Ölüm YılıGörüntüle
8NEVBETÎ, Ömer Karimd. 1690-91 - ö. 1759-60?Ölüm YılıGörüntüle
9HÂKÎ, Mehmed Hâkîd. ? - ö. 1759Ölüm YılıGörüntüle
10SÂMÎ, Arpaemînizâde Mustafâd. ? - ö. 1734MeslekGörüntüle
11MÜSELLEM, Ebulvefâ Şeyh Ahmed Müsellem Efendid. ? - ö. 1754-55MeslekGörüntüle
12ZEKÂYÎ, Ahmed Efendid. 1853 - ö. 1920MeslekGörüntüle
13SELÎM, Şeyh Selîm Baba, Selîm Dîvâned. ? - ö. 1756-57Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NA'ÎM, Yazıcızâde Mehmedd. ? - ö. 1752Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSHAK, Mollacıkzâde İshak Efendid. 25 Şubat 1709 - ö. 1 Aralık 1781Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÜÇÜK, Güccük Abdald. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞEHDÎd. ? - ö. 1520'den sonraMadde AdıGörüntüle
18NİSÂRÎ, Yakup Nisârî Çelebid. ? - ö. 1656-57Madde AdıGörüntüle