DİLÂVERAĞAZÂDE, Ömer Vahîd Efendi

(d. 1688/1100 - ö. 1759/1172)
divan şairi, reisü’l-küttab, hattat
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Editöre Not: Ömer Vahîd Efendi 18. yy şairidir.

1100/1688 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ömer olup Dilâverağazâde Vahîd olarak tanınır. Enderunlu şehremini Dilâver Ağa’nın oğludur. İstanbul defterhane kaleminde yetişip teşrifatçı oldu. 1153/1740’da maliye tezkirecisi, 1159/1746’da piyade mukabelecisi, 1166/1753’de sipahi kâtibi, ardından başmuhasebeci oldu. Daha sonra Mevlevî tarikatına giren Vahîd Efendi uzlete çekildi. 1172/1759 yılında arkadaşı Ragıp Paşa tarafından reisü’l-küttab tayin edildi ve bu görevini devam ettirirken aynı yıl içerisinde vefat etti. Şiir ve inşada yetenekli olan şair, Osmanzâde Taib’in Hadikatü’l-vüzerâ adlı eserine zeyl yazdı (Çiftçi 2009: 430, Akbayar 1996: 1328, 1329). 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (2009). Fatîn Davud-Hâtimetü’l-Eş‘âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 13.12.2014]

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.3. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 16.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Görmedik Sultân Ahmed Hân-ı Gâzi gibi biz

Şîr-i düşmen-gîr bir merd-i dilîr u kahramân

Eyledi bir niçe destûr hîzberân-ı sîreti

Hizmet-i mihr-i vekâletle müşârün bi’l-benân

İtmedim tafdîl-i keyfiyetle teksîr-i sevâd

Cümlenin bir vefk-i icmâl eyledim hâlin beyân

İktizâ itdim hadâik isrine çün gönl u gök

Reh-nümâlık itdi bana Tâib-i tâze-zebân

Ya‘ni dâmen-gîri oldum bu kasîrü’d-denk ile

Cümle noksânı ola manzûr-ı inde’l-münşiyân

İsmi tahrîr olunan cümle zevât-ı ekremin

Her biri olsun İlâhî dâhil-i dârü’l-cinân (Çiftçi 2009: 430)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Soysal, Mined. 1959 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
2BEHCET, Mustafa Behcet Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1768Doğum YeriGörüntüle
3SÂKIB, Sâkıb-ı Dîğer, İstanbulîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÂLİM, Mirzâ-zâde Mehmed (Emin) Efendid. 1688 - ö. 1743Doğum YılıGörüntüle
5HÜSNÎ, Abdullâhd. 1688 - ö. 1776Doğum YılıGörüntüle
6HATTÎ, Amarzâde Mustafa Hattî Efendid. 1688-89 - ö. 1 Eylül 1749Doğum YılıGörüntüle
7NEVBETÎ, Ömer Karimd. 1690-91 - ö. 1759-60?Ölüm YılıGörüntüle
8HIFZÎ, Mehmed Hıfzî Efendid. ? - ö. 1759-60Ölüm YılıGörüntüle
9HAYÂTÎ, Seyyid İbrahim Efendi, Yek-Çeşmd. ? - ö. 1759 başlarıÖlüm YılıGörüntüle
10HAYRÎ, Seyyid Mehmed Hayrî Efendid. 1734 - ö. 1789-90MeslekGörüntüle
11DİLÂVER BABAd. ? - ö. 1866MeslekGörüntüle
12RÂKIM, Boz Efendizâde Mehmed Râkım Paşad. ? - ö. 1769MeslekGörüntüle
13TÂHİR, Halîfezâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1774Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEVKÎ, Sivrihisar Müftüsü-zâde Seyyid Mehmed Şevkî Efendid. ? - ö. 1775-76Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂKIM, İbrahim Râkım Efendid. 1680-81 - ö. 1749-50Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEREF HANIMd. 1809 - ö. 1861Madde AdıGörüntüle
17PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768Madde AdıGörüntüle
18RE'FETÎ, Mustafad. ? - ö. Nisan 1699Madde AdıGörüntüle