EDÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

18. yüzyılın sonlarında yaşadığı bilinen şairin hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. 18. yüzyılda yazılmış mecmualarda aruz ve hece vezni ile yazılmış nefesleri bulunmaktadır (Koca 1990:347). Söz konusu mecmulardan yola çıkarak Saadettin Nüzhet Ergun Bektaşî Edebiyatı Antolojisi isimli eserinde şairin bir ara Mısır'a gittiğini, Bektaşi tarikatını katıldığını ve bazı şiirlerinde Edâ mahlasını da kullandığını söylemektedir (yty: 130). Hayatı ve edebî kişiliği hakkında yeni bilgiler cönkler ve mecmualar üzerine yapılacak araştırmalar ile gün ışığına çıkarılabilir. 

Kaynakça

Ergun, S. N. (yty). Bektaşî Edebiyatı Antolojisi. İstanbul: Maarif Kitaphanesi. s. 130.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 27.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Sendedir aşkın meyi câm-ı mahabbet yâ Ali 

Her kime oldu kerem buldu saâdet yâ Ali

Nûş eden tâ haşre dek ayılmaz elbet yâ Ali

Âşıka senden imiş lûtf u inâyet yâ Ali

Kerremallah vechesin Şâh-ı velâyet yâ Ali

Bâ sahî vü bâ şecî’ü bâ kerâmet yâ Ali

Sensin ol âşıklara câmı sunan pîr-i mugan

Katresin nûş idene keşf oldu bu kevn ü mekân

Akıl ermez hikmeti sırrına âciz nüktedan  

Mustafâ’ya Lâhmüke lâhmî deyen sensin aman  

Kerremallah vechesin Şâh-ı velâyet yâ Ali

Bâ sahî vü bâ şecî'ü bâ kerâmet yâ Ali

Hayder.i Kerrâr’sın destinde bahir Zülfikar

Feth ü nusrat ceng meydân içre mahir Zülfikar

Düşmen-i bî dîne gazab eyle kahir Zülfikar

Heybetinle yâd olur bâtınla zahir Zülfikar

Kerremallah veçhesin Şâh-ı velâyet yâ Ali 

Bâ sahî vü bâ şecî’ü bâ keramet yâ Ali

Hamd ile rûz.i ezel ikrâr eden âşıklarız

Kavlimizde fi'limizde mü’miniz sâdıklarız

Âşık-ı dîdârınız aşkın ile yanıklarız

Umarız dergâh-ı izzette bu gün lâyıklarız

Kerremallah vechesin Şâh-ı velâyet yâ Ali

Bâ sahî vü bâ şecî’ü bâ kerâmet yâ Ali

Şem’-i aşkın bu Edâyî cismini envâr eder

Zerrece zulmet komaz her cânibe nezzâr eder

Her kime lûtfun ererse mahrem-i esrâr eder

Okuram lâ’net Yezîd'e çün seni inkâr eder

Kerremallah vechesin Şâh-ı velâyet yâ Ali

Bâ sahi vü bâ şecî'ü bâ kerâmet yâ Ali

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Ktaphanesi ve Matbaası. 347.